AWANS ZAWODOWY

Zestawienie bibliograficzne za lata 2005-2006
w wybranych wydawnictwach ciągłych

oprac. Anna Monsior
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach
Wypożyczalnia
 1. AWANS zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego / Krystyna Latyńska- Olechnicka, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 8-10.
 2. Autorki podają propozycje działań, jakie mogą być wykorzystane przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz wymieniają kwalifikacje potrzebne do uzyskania tego stopnia awansu zawodowego.

 3. AWANS nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego: propozycje działań / Krystyna Ratyńska- Olechnicka, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 15.
 4. Autorki wymieniają w punktach, jakie obowiązki ma nauczyciel stażysta ubiegający się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Następnie opisują niezbędne kwalifikacje potrzebne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego oraz propozycje działań do poszczególnych zadań.

 5. AWANS zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego / Krystyna Latyńska- Olechnicka, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 9-11.
 6. Autorki podają propozycje działań, jakie mogą być wykorzystane przez nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz wymieniają kwalifikacje potrzebne do uzyskania tego stopnia awansu zawodowego.

 7. AWANS zawodowy po nowemu / Krystyna Latyńska- Olechnicka, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 2-4.
 8. Autorki omawiają zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego dla nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego.

 9. CO, gdzie , jak? : czyli porządkujemy teczkę / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 31/32, s.17.
 10. W artykule przedstawiono konkretne zadania według wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego m. in: wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

 11. CO, gdzie , jak? : czyli porządkujemy teczkę / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 33, s. 13.
 12. W artykule przedstawiono konkretne zadania według wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego m. in: opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich, poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

 13. CZAS na sprawozdanie / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 16, s. 13.
 14. Przedstawiono różne formy pisania sprawozdań z awansu zawodowego nauczycieli.

 15. DOKUMENTACJA potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego: wskazówki i propozycje. Część 3 / Krystyna Ratyńska - Olechnowska, Ewa Sułek- Mulawa // Biblioteka w szkole. - 2006, nr 2, s. 4-10
 16. Artykuł stanowi pierwszą część praktycznego poradnika. Zawiera m.in. przykładowe sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.

 17. DOKUMENTACJA potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego: wskazówki i propozycje. Część 2 / Krystyna Ratyńska - Olechnowska, Ewa Sułek- Mulawa // Biblioteka w szkole. - 2006, nr 3, s. 1-6.
 18. W artykule przedstawiono propozycje i komentarze eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej pomocne w sporządzeniu sprawozdania do dyrektora 4b, 4d, 4f, § 8 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 pkt.2 i 3 rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r. poparte konkretnymi przykładami.

 19. DOKUMENTACJA potwierdzająca spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego: wskazówki i propozycje / Krystyna Ratyńska - Olechnowska, Ewa Sułek- Malawa // Biblioteka w szkole. - 2006, nr 5, s. 5-13.
 20. W artykule, który stanowi ostatnią część cyklu przedstawiono propozycje i komentarze eksperta Ministerstwa Edukacji Narodowej pomocne w sporządzaniu sprawozdania do kuratorium oświaty w punktach 4a, 4c, 4e § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r., a także wskazówki dotyczące opisu i analizy odpowiedzi na wymagania § 8 ust. 2 pkt.5 poparte dokładnymi przykładami.

 21. JAK zostać nauczycielem kontraktowym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 41, s. 16.
 22. Autorka w artykule przedstawia wzór kontraktu zawartego między nauczycielem stażystą a jego opiekunem. Podaje także zadania, które stażysta powinien zrealizować chcąc uzyskać stopień nauczyciel kontraktowego oraz inne cenne wiadomości dotyczące awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

 23. JAK zostać nauczycielem kontraktowym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 43, s. 13.
 24. Autorka w artykule zamieściła wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego, podaje również jakie dokumenty maja się znaleźć w teczce oraz przedstawia propozycje zadań dotyczące poszczególnych wymagań.

 25. JAK zostać nauczycielem kontraktowym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 46, s. 12.
 26. Autorka prezentuje najczęściej zadawane pytania przez komisję dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego.

 27. JAK zostać nauczycielem mianowanym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 48, s. 13.
 28. Autorka mówi o tym jak rozpocząć awans na stopień nauczyciela mianowanego. Omawia najważniejsze paragrafy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

 29. JAK zostać nauczycielem mianowanym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 50, s. 9.
 30. Autorka obszernie omawia wymagania dotyczące uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

 31. JAK zostać nauczycielem mianowanym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 2, s. 13.
 32. W artykule zawarte są wskazówki jak ma wyglądać teczka nauczyciela ubiegającego się o awans, jak przygotować autoprezentację. Zamieszczony jest wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

 33. JAK zostać nauczycielem mianowanym? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 4, s. 14.
 34. Autorka prezentuje 100 pytań najczęściej zadawanych podczas egzaminu na nauczyciela mianowanego.

 35. KALENDARIUM awansowe / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 35, s II.
 36. W artykule przedstawione są reżimy czasowe określające rozpoczęcie stażu, składanie wniosków, czas uzyskania akceptacji dyrektora.

 37. KŁOPOTLIWE teczki / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 51-52, s. 27.
 38. Autorka odpowiada na zadawane pytania dotyczące awansu zawodowego.

 39. NOWY system awansu / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 45-46.
 40. Autorka omawia wszystkie stopnie awansu zawodowego. Wymienia wymogi jakie należy spełniać przy poszczególnych stopniach awansu, dokumenty, które należy zgromadzić w trakcie trwania awansu i dołączyć do teczki, terminy składania planów, sprawozdań.

 41. OPIEKUN nauczyciela stażysty / Małgorzata Krawczonek // Dyrektor szkoły. - 2006, nr 10, s. 23-24.
 42. Autorka opisuje wymagania, cele i obowiązki opiekunów stażu, oraz kryteria wyboru opiekuna stażu przez dyrektora.

 43. O programie raz jeszcze / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 48, s. 13.
 44. W artykule przedstawiono problem miejsca autorskich programów w awansie § 8 ust. 2 pkt. 4a rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r .

 45. OSWOIĆ zadania / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 51/52, s. 31.
 46. W artykule omówiono jak napisać sprawozdanie z realizacji zadania § 8 ust. 2 pkt. 4a rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r.

 47. PISZEMY plan rozwoju zawodowego / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 36, s. 16.
 48. W artykule zawarte są wskazówki jak poprawnie pisać plan rozwoju zawodowego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego.

 49. PISZEMY sprawozdanie / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 10, s. 10.
 50. Autorka podaje propozycje różnych form sprawozdań dla poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz wymienia 50 najczęściej zadawanych pytań w trakcie egzaminu na nauczyciela mianowanego.

 51. PO awansie / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 31, s. 10.
 52. W artykule zebrane są refleksje od nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego, ich przemyślenia, rady.

 53. PO nowemu / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 14, s. 14.
 54. Autorka w postaci tabeli przedstawia dokumenty, które należy zgromadzić w trakcie awansu zawodowego i dołączyć do teczki dla nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

 55. PYTAJ- odpowiemy / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 20, s. 13.
 56. W artykule przedstawiono wzór wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli z udziałem przedstawiciela związku zawodowego oraz bez udziału związku zawodowego.

 57. PYTAJ- odpowiemy / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 22, s. 13.
 58. W artykule zamieszczono pytania i odpowiedzi dotyczące teczki nauczyciela dyplomowanego.

 59. PYTANIA o teczki / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 39, s. 12.
 60. Autorka odpowiada na zadawane pytania dotyczące awansu zawodowego.

 61. ROLA dyrektora w awansie zawodowym / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 42, s. IV.
 62. Artykuł jest pierwszą część dotyczącą obowiązków i praw dyrektora, oraz o czym może dyrektor decydować.

 63. ROLA dyrektora w awansie zawodowym / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 43, s. 13.
 64. W artykule przedstawiono kwestie opiekuna stażu przydzielonego nauczycielowi stażyście, planu rozwoju zawodowego, zatrudnienia na pełnym etacie oraz przedłużenie stażu.

 65. ROLA dyrektora w awansie zawodowym / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 44, s. IV.
 66. W artykule przedstawiono kwestie oceny dorobku zawodowego, postępowania kwalifikacyjnego i niezbędne do niej dokumenty, nadanie stopnia awansu zawodowego oraz odmowa nadania stopnia awansu zawodowego.

 67. SPOJRZENIE ekspertów na awans zawodowy nauczycieli- bibliotekarzy: interpretacja wyników ankiety / Ewa Filinowicz, Krystyna Ratyńska - Olechnowska, Renata Strzelecka // Biblioteka w szkole. - 2006, nr 11, s. 6-10.
 68. W artykule zawarte są rady ekspertów dla nauczycieli- bibliotekarzy przygotowujących się do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Zawarte są także przykładowe zadania wykraczające poza obowiązki zawodowe nauczycieli.

 69. SPRAWOZDANIE z realizacji zadania / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 12, s. 14.
 70. Omówiono sposoby dokumentowania zadań opisanych w § 8 ust. ust. 1-2 pkt. 4f rozporządzenia w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004r.

 71. STAŻ z przeszkodami / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 28, s. 13.
 72. W artykule zostały poruszone problemy związane ze zmianą miejsca zatrudnienia podczas odbywania stażu, zmianą opiekuna stażu, długotrwałą nieobecnością w pracy.

 73. TECZKA bez tajemnic / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 40, s. 13.
 74. W artykule omówiono najczęściej zadawane pytania dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 75. TECZKA bez tajemnic. Część 2 / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 42. s. 13.
 76. W artykule omówiono najczęściej zadawane pytania dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 77. UJARZMIONE kursy? / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 8, s. 13.
 78. Przedstawiono przykładowe opracowania opisu i analizy realizacji wymagań zawartych w § 8 ust. 2 pkt. dotyczącego "uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją"

 79. UKŁADAMY własny program /Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 34, s. 13.
 80. Autorka mówi jak nauczyciele pedagodzy mogą realizować własny program ubiegając się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

 81. UŁÓŻMY ją razem / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 13, s. 13.
 82. Autorka dokładnie opisuje, co należy uczynić, żeby zostać nauczycielem dyplomowanym. Pokazuje jak napisać plan rozwoju zawodowego, dokumentacje potrzebną do awansu oraz jak napisać sprawozdanie z awansu zawodowego.

 83. WIELKIE porządki / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 11, s. 12.
 84. Autorka podaje praktyczne rady jak uporządkować teczki oraz wymienia 50 kolejnych pytań zadawanych w trakcie egzaminu na nauczyciela mianowanego.

 85. Z nauczycielskiej teczki: dasz radę / Beata Rechnio // Głos Nauczycielski. - 2005 nr 3, s. 12.
 86. W artykule wymienione są najważniejsze paragrafy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące m.in. powinności nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.