EDUKACJA DOMOWA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 2000 - 2008)

Oprac. Iwona Janysek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Wypożyczalnia
* - oznaczono materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach


  WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. BUDAJCZAK, Marek *
  Edukacja domowa / Marek Budajczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004


 2. BUDAJCZAK, Marek
  Edukacja domowa : społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły / Marek Budajczak. - Poznań : "Rys-Studio", 2002


 3. HOLT, John Caldwell *
  Zamiast edukacji : warunki do uczenia się przez działanie / John Caldwell Holt ; przekł. z jęz. ang. Dorota Konowrocka ; wprow. do wyd. pol. Bogusław Śliwerski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007


 4. NAUCZANIE DOMOWE
  Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku : zbiór studiów / pod red. Krzysztofa Jakubiaka i Adama Winiarza. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004


 5. WYBRANE ZAGADNIENIA *
  Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2005


 6. ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW *
  Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich w XIX i początku XX wieku : z bibliografią adnotowaną pamiętników i wyborem literatury pedagogicznej / pod red. Krzysztofa Jakubiaka. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005

  WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

 1. BOCHEŃSKA, Katarzyna *
  Nauczanie indywidualne - potrzeba czy wymysł? / Katarzyna Bocheńska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 53-57


 2. BUCZEK, Katarzyna *
  Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich [recenzja książki : Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich w XIX i na początku XX wieku] / Katarzyna Buczek // Kultura i Edukacja. - 2007, nr 3, s. 158-161


 3. BUDAJCZAK, Marek
  Edukacja domowa w Polsce - dokonania i wyzwania / Marek Budajczak // Ethos. - 2006, nr 3, s. 186-196


 4. BUDAJCZAK, Marek
  "Wolność w edukacji" wobec różnych form jej realizowania / Marek Budajczak // Rocznik Edukacji Alternatywnej. - 2003, nr 1, s. 147-168


 5. CZAPSKA, Małgorzata *
  Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich [recenzja książki : Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich w XIX i na początku XX wieku : z bibliografią adnotowaną pamiętników i wyborem literatury pedagogicznej] / Małgorzata Czapska // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - T. 45 (2006), s. 312-314


 6. DUEHOLM, Natalia *
  Rodzicielska sztuka uczenia czyli o "lekcjach" edukacji domowej / Natalia Dueholm // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 33/34, s. 10-11


 7. DUEHOLM, Natalia *
  Uniwersytety edukowanych domowo / Natalia Dueholm // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 44, s. 16


 8. HARRIS, Emma *
  Edukacja Johna Stuarta Milla w świetle współczesnych mu kontrowersji i praktyk edukacyjnych / Emma Harris // Przegląd Filozoficzny. - 2006, nr 4, s. 109-125


 9. HERZYK, Maria *
  Nauczanie dziecka z zespołem Reye'a (opis przypadku) / Maria Herzyk // Rewalidacja. - 2002, nr 1, s. 73-76


 10. JURKIEWICZ, Ewa *
  Europejska edukacja domowa / Ewa Jurkiewicz // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 22, s. 1, 9


 11. JURKIEWICZ, Ewa *
  Europejska edukacja domowa (2) / Ewa Jurkiewicz // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 23, s. 10-11


 12. KARŁOWSKA, Grażyna
  Charakterystyka zbiorowości nauczycieli domowych w Królestwie Polskim w świetle literatury wspomnieniowej i pamiętnikarstwa / Grażyna Karłowska, Monika Nawrot // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. - Z. 23 (2004), s. 65-94


 13. KARŁOWSKA, Grażyna
  Konferencja "Nauczanie domowe dzieci na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku: zapatrywania teoretyczne i praktyka" : Pieczyska, 18-19 września 2003 / Grażyna Karłowska // Acta Elbingensia. - T. 2 (2004), s. 541-543


 14. KARŁOWSKA, Grażyna
  Metody nauczania domowego w rodzinie polskiej w zaborze rosyjskim w XIX i na początku XX wieku / Grażyna Karłowska, Monika Nawrot // Acta Elbingensia. - T. 2 (2004), s. 119-133


 15. KSZTAŁCENIE SPECJALNE *
  Kształcenie specjalne w szkołach / oprac. Kazimierz Mikołajczyk // Magazyn Szkolny. - 2003, nr 4, s. 6-9


 16. KRZTOŃ, Alicja *
  Nauczanie indywidualne a paragrafy / Alicja Krztoń // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 58-61


 17. LUTY, Anna
  Kształcenie indywidualne dziecka w okresie wczesnoszkolnym / Anna Luty // Gospodarka Regionalna i Turystyka. - 2005, z. 1, s. 117-124


 18. ŁUKAWSKA, Anna *
  Nauka domowa uczniów : uwagi kierowane do kandydatów na nauczycieli / Anna Łukawska // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. 11-18


 19. MAKOWSKA, Jolanta *
  Edukacja domowa [recenzja książki : Edukacja domowa] / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 8, s. 61-63


 20. NAWROT, Monika
  Rola rodziny i nauczania domowego w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków na terenie zaboru rosyjskiego w drugiej połowie XIX wieku i w początkach wieku XX w świetle pamiętnikarstwa / Monika Nawrot // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia. - 2005, nr 1, s. 177-183


 21. NAWROT-BOROWSKA, Monika *
  Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku [recenzja książki : Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do XX wieku : zbiór studiów] / Monika Nawrot-Borowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 2, s. 174-178/li>

 22. RZĘDOWSKA, Anna *
  Szkolni "indywidualiści" / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 8-10


 23. SAWIŃSKI, Julian Piotr *
  Co z edukacją domową w XXI wieku? / Julian Piotr Sawiński // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 26-29


 24. STAWIAK-OSOSIŃSKA, Małgorzata
  Wychowanie domowe dziewcząt w świetle poglądów publicystów pierwszej połowy XIX wieku w Królestwie Polskim : (rola i zadania matki w domowym wychowaniu córek) / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 14 (2003), s. 285-300


 25. STOJEK-SAWICKA, Karolina *
  Duchowni katoliccy w roli prywatnych nauczycieli i wychowawców na dworze Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku / Karolina Stojek-Sawicka // Rozprawy z Dziejów Oświaty. - T. 45 (2006), s. 209-229


 26. STRÓŻYŃSKI, Klemens *
  Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Strózyński // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 26-29


 27. THOMAS, Sally
  Nauka w domu / Sally Thomas ; tł. z ang. Małgorzata Szudrowicz-Garstka // First Things. - 2007, nr 3, s. 70-72


 28. WALLETT, Steven *
  Edukacja domowa w USA / Steven Wallett // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 48-54


 29. WIECZORKOWSKI, Kazimierz
  Edukacja domowa [recenzja książki : Edukacja domowa] / Kazimierz Wieczorkowski // Horyzonty Wychowania. - 2005, nr 8, s. 302-305


 30. WIELOWIEJSKA-COMI, Irena *
  Nauczanie indywidualne / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. - 2003, nr 6, s. 12


 31. WIEWIOR, Anna *
  Uwaga na entuzjazm / Anna Wiewior // W Drodze . - 2003, nr 11, s. 50-54


 32. WŁODEK, Tomasz *
  Homeschoolersi / Tomasz Włodek // W Drodze. - 2003, nr 10, s. 47-55


 33. WRÓBEL-LIPOWA, Krystyna *
  Nauczyciele domowi dzieci ziemiaństwa polskiego w XIX wieku / Krystyna Wróbel-Lipowa // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 5, s. 11-26


 34. ZAJDEL, Krzysztof *
  Nauczanie przez rodziców - próba oceny / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 11-13