EDUKACJA DZIECKA CHOREGO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 2000 - 2008)

Oprac. Iwona Janysek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Wypożyczalnia
* - oznaczono materiały dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Katowicach


  WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. CHODKOWSKA, Maria *
  Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi / Maria Chodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004


 2. DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA, Iwona
  Sytuacja szkolna dziecka urodzonego w zamartwicy : (rodzaje zagrożeń i możliwość pomocy) / Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2002


 3. DZIECKO CHORE *
  Dziecko chore: zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. Nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : Impuls, 2007


 4. DYLEMATY PEDAGOGIKI *
  Dylematy pedagogiki specjalnej / pod red. Alicji Rakowskiej i Jolanty Baran. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000


 5. EKSPRESJA TWÓRCZA *
  Ekspresja twórcza: konteksty - inspiracje - obszary realizacji / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały. - Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. kard. A. Hlonda, 2004


 6. GROCHMAL-BACH, Bożena *
  Dziecko z zaburzeniami padaczkowymi : aspekty pedagogiczne i psychologiczne / Bożena Grochmal-Bach, Marzena Rorat. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2003


 7. INTEGRACJA ODDZIAŁYWAŃ
  Integracja oddziaływań metodyczno-pedagogicznych w pracy z dziećmi ze schorzeniami neurologicznymi : materiały z IV Konferencji Szkół Szpitalnych Czudec, 17 kwietnia 1999 r. / pod red. Ewy Glesmer ; Szkoła Podstawowa nr 36 przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie ; Centrum Doskonalenia Pedagogicznego. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, 2000


 8. KOMPEPTENCJE PEDAGOGA *
  Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Polak, Anny Bujnowskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008


 9. MACIARZ, Aleksandra *
  Dziecko przewlekle chore : opieka i wsparcie / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2006


 10. MACIARZ, Aleksandra *
  Pedagogika lecznicza i jej przemiany : wybrane problemy / Aleksandra Maciarz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2001


 11. MACIARZ, Aleksandra *
  Psychoemocjonalne i wychowawcze problemy dzieci przewlekle chorych / Aleksandra Maciarz. - Kraków : "Impuls", 2001


 12. NOWICKA, Agnieszka *
  Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. - Kraków : "Impuls", 2001


 13. OSZWA, Urszula *
  Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2007


 14. REHABILITACJA, OPIEKA
  Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2004


 15. UCZEŃ Z PRZEWLEKŁĄ *
  Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005


 16. WOLAŃCZYK, Tomasz
  Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci i młodzieży szkolnej / Tomasz Wolańczyk. - Warszawa : Akademia Medyczna, 2002


 17. WSPOMAGANIE
  Wspomaganie psychospołecznego rozwoju dzieci przewlekle chorych / red. Renata Bar, Ewa Glesmer ; Zespół Szkół przy Szpitalu nr 2 w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala nr 2 w Rzeszowie. - Rzeszów : Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002


 18. WYMIARY EKSPRESJI *
  Wymiary ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie / pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna; Katowice : Librus, 2005


 19. ZABURZENIA EMOCJONALNE *
  Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod red. Tomasza Wolańczyka, Jadwigi Komender. - Warszawa : Wydawnictwa Lekarskie PZWL, 2005  WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

 1. BOCHEŃSKA, Katarzyna *
  Nauczanie indywidualne - potrzeba czy wymysł? / Katarzyna Bocheńska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 53-57


 2. BUŁHAK, Małgorzata
  Praca opiekuńczo-wychowawcza z dziećmi chorymi w szkołach przyszpitalnych / Małgorzata Bułhak // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - T. 3 (2004), s. 194-204


 3. CHOMKA, Magdalena *
  Słodki uczeń w twojej klasie [Uczeń z cukrzycą w szkole masowej] / Magdalena Chomka // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 137-148


 4. CHRĄŚCIEL, Katarzyna *
  Pobyt w sanatorium i szpitalu, a możliwości adaptacyjne dzieci i młodzieży / Katarzyna Chrąściel // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 1, s. 25-32


 5. DOBRZYCKA, Ewa *
  Szanse edukacyjne dzieci chorych przewlekle / Ewa Dobrzycka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 32-35


 6. DYDUCH, Ewa *
  Funkcjonowanie psychospołeczne dziecka z cukrzycą / Ewa Dyduch // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 38-40


 7. GOŁYCHOWSKA, Wioletta *
  Szkoła tylko dla uczniów zdrowych? / Wioletta Gołychowska // Nowa Szkoła. - 2003, nr 7, s. 13-14


 8. KOCIUBA, Adam *
  Dziecko w sanatorium / Adam Kociuba // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 10, s. 19-20


 9. KRZTOŃ, Alicja *
  Nauczanie indywidualne a paragrafy / Alicja Krztoń // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 58-61


 10. LASSOTA, Lucja *
  Proces kształtowania tożsamości dziecka chorego lub z chorobą / Lucja Lassota // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 72-81


 11. MASŁOWSKA, Lucyna *
  Rola społeczności dziecięcej w rewalidacji dzieci chorych na gruźlicę i choroby płuc / Lucyna Masłowska // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 35-37


 12. NOWICKA, Agnieszka *
  Opieka nad dzieckiem chorym w szkole / Agnieszka Nowicka, Ewa Janion // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 54-57


 13. NOWAK, Aleksandra *
  "O poszukiwaczach spokoju..." - dzieci alergiczne i astmatyczne w szkole / Aleksandra Nowak // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 125-132


 14. OLEŃSKA-PAWLAK, Teresa *
  Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych / Teresa Oleńska-Pawlak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 22-27


 15. OSZWA, Urszula *
  Dziecko z cukrzycą w klasie szkolnej / Urszula Oszwa // Remedium. - 2004, nr 1, s. 10-11


 16. PAWŁOWSKA, Krystyna
  IV Konferencja Szkół Szpitalnych "Integracja oddziaływań metodyczno-pedagogicznych w pracy z dziećmi ze schorzeniami neurologicznymi" : Czudec, 17 kwietnia 1999 r. / Krystyna Pawłowska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 3, s. 76-78


 17. RORAT, Marzena *
  Pedagogiczne uwarunkowania rehabilitacji dziecka dotkniętego epilepsją / Marzena Rorat // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 28-31


 18. SARZYŃSKI, Dariusz *
  A to właśnie Ameryka [Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych dla Dzieci Przewlekle Chorych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce] / Dariusz Sarzyński // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 10, s. 12


 19. SKOWRONEK, Joanna *
  Rola nauczyciela w szkolnej adaptacji dziecka przewlekle chorego / Joanna Skowronek // Remedium. - 2008, nr 7-8, s. 14-15


 20. STAWECKA, Anna *
  Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych - propozycja wprowadzenia elementów arteterapii / Anna Stawecka // Edukacja. - 2006, nr 2, s. 103-109


 21. STAWECKA, Anna *
  Twórczość plastyczna w kompensacji dzieci przewlekle chorych / Anna Stawecka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, s. 13-16


 22. SZARAWARSKI, Marek *
  Dylematy szkoły sanatoryjnej : jakie kryteria przyjąć w ocenie osiągnięć ucznia z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju / Marek Szarawarski, Władysław Jaszczyszyn // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s. 16-19


 23. TELESZ, Elżbieta
  VI Konferencja Szkół Szpitalnych "Wspomaganie psychospołecznego rozwoju dzieci przewlekle chorych", Rzeszów, 26 kwietnia 2002 r. / Elżbieta Szczupał // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 3/4, s. 150-152


 24. TOJZA, Anna *
  Aspekty psychologiczne i etyczne dotyczące pracy pedagoga nauczającego dziecko z chorobą nowotworową / Anna Tojza // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 216-220


 25. TOJZA, Anna *
  Praca z dziećmi z chorobą nowotworową / Anna Tojza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 48-52


 26. UCHTO, Beata *
  Nauczanie dzieci przewlekle chorych / Beata Uchto // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 27-29


 27. ZEGARLICKA-PORĘBA, Maria *
  Cukrzyca bez tajemnic [Uczeń chory na cukrzycę] / Maria Zegarlicka-Poręba // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 129-138