EDUKACJA SENIORÓW

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (za lata 1995-2007)

Oprac. Katarzyna Herich
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach
Wydział Informacji Bibliograficznej
EDUKACJA LUDZI STARSZYCH

 1. AKSJOLOGIA edukacji dorosłych / pod red. Janiny Kostkiewicz . - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004 . - 430 s. ; 24 cm
 2. AKTYWNOŚĆ jako warunek wartościowego życia w wieku podeszłym / Barbara Małecka // Edukacja Dorosłych . - 1995, nr 1, s. 41-47
 3. EDUKACJA seniorów - odpowiedź na wymagania współczesności / Artur Fabiś // Edukacja Dorosłych . - 2006, nr 1/2, s. [33]-44
 4. EDUKACJA seniorów priorytetem krajowym / Małgorzata Kacprzak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2007, nr 2, s. 59-62
 5. EDUKACJA seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej / Jerzy Halicki // Edukacja Dorosłych . - 2000, nr 4, s. 157-162
 6. EDUKACJA seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej : studium historyczno-porównawcze / Jerzy Halicki . - Białystok : "Trans Humana", 2000 . - 184 s. ; 21 cm
 7. EDUKACJA trzeciego wieku jako czynnik procesu kształcenia i wychowania dorosłych / Beata Boczukowa // Edukacja Dorosłych . - 2004, nr 3, s. 57-61
 8. EDUKACJA w profilaktyce gerontologicznej / Jolanta Twardowska-Rajewska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2004, nr 1, s. 30-37
 9. EDUKACJA w życiu ludzi starych - komunikat z badań / Agata Chabior // Edukacja . - 1997, nr 4, s. 99-106
 10. NIESYSTEMATYCZNE formy edukacji seniorów w świetle badań / Agata Chabior // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis . - Z. 5 (1999), s. 267-281
 11. POSTAWY osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne / Magdalena Pakuła. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - 214 s. : il. ; 24 cm
 12. POWRÓT do ławy szkolnej : uczący się senior / Jan Gielas // Wspólne Tematy . - 2005, nr 5, s. 38-42
 13. PRACA socjalna w organizacjach pozarządowych : z problemów działania i kształcenia / red. nauk. Barbara Kromolicka. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2005 . - 399 s. : il. ; 24 cm
 14. PRÓBA optymalizacji edukacji seniorów w niesystematycznych (doraźnych) formach kształcenia / Agata Chabior // Edukacja Dorosłych . - 1999, nr 1, s. 47-55
 15. ROLA i zadania osób starszych w środowisku lokalnym / Beata Ziębińska // Polityka Społeczna . - 2004, nr 7, s. 37-39
 16. STARZENIE się a satysfakcja z życia / red. Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk ; [aut. Maria Braun-Gałkowska et al. ; wstęp Stanisława Steuden, Mieczysław Marczuk]. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006 . - 440 s. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm
 17. WOKÓŁ edukacji osób starszych / Olga Czerniawska // Edukacja Dorosłych . - 2001, nr 3, s. 31-39
 18. WYBRANE problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. - Kraków : Impuls, 2006 . - 298 s. : tab. ; 23 cm
 19. ZASTOSOWANIE teorii kompetencyjnej do edukacji seniorów / Jerzy Halicki //Edukacja Dorosłych . - 1997, nr 2, s. 35-47

MULTIMEDIA W NAUCZANIU LUDZI STARSZYCH

 1. AKTYWIZACJA życiowa seniorów poprzez wykorzystanie komputera i Internetu / Wiesław Urbaniak // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Seria Informatyka Stosowana . - Nr 1 (2004), s. 51-62
 2. @SENIORZY / Magdalena Rychter // Wprost . - 2006, nr 41, s. 78-[79]
 3. INTERNET i blogi tym razem dla seniorów / Piotr Drzewiecki // Gazeta Szkolna . - 2005, nr 49, s. 19
 4. PROGRAM e-kształcenie "Promowanie znajomości technologii cyfrowych wśród osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie" / Ludmiła Łopacińska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2007, nr 2, s. 62-67
 5. SENIOR przed monitorem / Barbara Kaszkur-Niechwiej ; rozm. przepr. Dominika Buczak // Autoportret . - 2006, nr 1, s. 34-37
 6. SENIORNet - sieć dla osób starszych / oprac. Katarzyna Skoczylas // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2007, nr 2, s. 67-71

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU

 1. 10 LAT działalności Sandomierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku : wydawnictwo jubileuszowe / pod red. Elżbiety Lubery . - Sandomierz : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza, 2005 . - 118 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm
 2. DROGI samorealizacji słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku : na przykładzie badań na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach / Władysława Błońska // W: PROBLEMATYKA opiekuńczo-wychowawcza na Śląsku w latach 1869-1993 / red. Wanda Bobrowska-Nowak. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1995. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Pedagogiczne ; nr 1494). - S. 84-93
 3. DZIESIĘĆ lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku / [pod red.: Ireny Rząca, Czesława Kryszkiewicza]. - Białystok : Uniwersytet Trzeciego Wieku : Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, 2004 . - 108 s., [16] s. tabl. : fot., errata ; 24 cm
 4. EDUKACJA seniorów na przykładzie uniwersytetów powszechnych Republiki Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska //Athenaeum . - [Vol.] 3 (1999), s. 187-196
 5. EDUKACJA seniorów w Wielkiej Brytanii - Uniwersytety Trzeciego Wieku / Alina Matlakiewicz // Edukacja Dorosłych . - 2003, nr 2, s. 123-129
 6. FORMY aktywizacji społecznej osób starszych na przykładzie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej i Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Marta Komorska // Roczniki Naukowe Caritas . - R. 10 (2006), s. 67-74
 7. GERONTOLOGIA wyzwaniem dla pedagogiki XXI wieku : wykład inauguracyjny wygłoszony na uroczystości XX-lecia UTW przy UR w Rzeszowie 20 czerwca 2003 roku : w uzupełnieniu Księgi Pamiątkowej XX-lecia UTW w Rzeszowie / Janusz Homplewicz . - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003 . - 15, [1] s. ; 23 cm
 8. INFORMACJA o Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku / Anna Frąckowiak // Edukacja Dorosłych . - 2001, nr 2, s. 127-130
 9. JESIEŃ życia - medycyna, psychologia, edukacja : materiały z II ogólnopolskiej konferencji Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce - perspektywy rozwoju, 20-21 października 2005 r., Bydgoszcz / pod red. Romana Ossowskiego i Aldony Ossowskiej-Zwierzchowskiej . - Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006 . - 102, [1] s., [4] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm
 10. KOSZALIŃSKI Uniwersytet Trzeciego Wieku : jubileusz X-lecia / Józefina Meller . - Koszalin : Koszalińska Biblioteka Publiczna, 2003 . - 52 s. : il. ; 24 cm
 11. LUBELSKI Uniwersytet Trzeciego Wieku : refleksje z dziesięciolecia działalności 1985-1995 / pod red. Mieczysława Marczuka . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995 . - 188 s. : 1 faks., 3 portr., 2 rys. ; 21 cm
 12. OPEN Doors for Europe - doświadczenia Lubelskiego Uniwerystetu Trzeciego Wieku / Małgorzata Maria Stanowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2007, nr 2, s. 52-59
 13. POMYSŁ na jesień / Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wielkopolskim ; pod red. Ewy Przybylskiej . - Warszawa : [s.n.], 1998 . - 198 s. ; 30 cm
 14. ROLA Uniwersytetów Trzeciego Wieku w okresie przemian / Rebnata Konieczna // Edukacja Dorosłych . - 1996, nr 1, s. 51-56
 15. ROZWÓJ strategii pamięciowych na lektoratach Uniwersytetu Trzeciego Wieku / Monika Grotek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych . - 2003, nr 2, s. 42-50
 16. STYMULATORY rozwoju ucznia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w świetle teorii samorealizacji A. Maslowa / Grażyna Łój // Nauczyciel i Szkoła . - 2003, nr 1/2, s. 59-66
 17. TORUŃSKI Uniwersytet Trzeciego Wieku / [oprac. red.: Barbara Czerwińska, Daniela Szymańska, Włodzimierz Wincławski] . - Toruń : "Turpress", 1999 . - 28 s. ; 21 cm
 18. TRZECI wiek bez starości : Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach w latach 1985-2000 / pod red. Andrzeja Jopkiewicza i Elżbiety Trafiałek ; [Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kielcach] . - Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2000 . - 188 s. : il. ; 21 cm
 19. UNIWERSYTET III Wieku miejscem kontynuacji i wyzwalania działań na rzecz środowiska społecznego / Grażyna Orzechowska // Edukacja Dorosłych . - 2003, nr 2, s. 49-55
 20. UNIWERSYTET III Wieku w powiecie chełmskim / Lucyna Kozaczuk // Praca Socjalna . - 2005, nr 2, s. 90-95
 21. UNIWERSYTET ludzi dojrzałych : dziesięciolecie (1993-2003) / oprac. Krystyna Kamińska. - Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Artystyczno Graficzne "Arsenał" : na zlec. Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 2003 . - 80 s. : il. kolor. ; 21 cm
 22. UNIWERSYTET Trzeciego Wieku / Ewa Jarmołowicz // Przegląd Naukowy / Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku . - Nr 5 (2006), s. 75-83
 23. UNIWERSYTET Trzeciego Wieku szansą na lepszą starość - spojrzenie młodego człowieka / Izabela Senkowska // Edukacja Dorosłych . - 2002, nr 2-3, s. 93-97
 24. UNIWERSYTETY Trzeciego Wieku w Polsce / Tadeusz Aleksander // Rocznik Pedagogiczny . - T. 24 [2001], s. 101-123
 25. UNIWERSYTETY Trzeciego Wieku w Polsce / Renata Konieczna // Edukacja Dorosłych . - 2003, nr 4, s. 155-158
 26. UNIWERSYTETY Trzeciego Wieku w Polsce : profilaktyczne aspekty edukacji seniorów / Renata Konieczna-Woźniak. - Poznań : "Eruditus", 2001 . - 179, [1] s. : il. ; 21 cm
 27. UNIWERSYTET Trzeciego Wieku w Warszawie : praca zbiorowa / pod red. Haliny Szwarc . - Warszawa : Uniwersytet Trzeciego Wieku, 1995 . - 154 s. : nuty, wykr. ; 25 cm
 28. UNIWERSYTETY Trzeciego Wieku w zapobieganiu marginalizacji społecznej ludzi starych / Elżbieta Trafiałek // Gerontologia Społeczna . - 2006, nr 1, s. 19-25
 29. UNIWERSYTETY Trzeciego Wieku wobec ekskluzji społecznej ludzi starych - stan i perspektywy w ujęciu porównawczym / Elżbieta Trafiałek // Edukacja Dorosłych . - 2003, nr 3, s. 24-30
 30. WYKORZYSTANIE programów multimedialnych w nauczaniu dorosłych, na przykładzie uniwersytetu trzeciego wieku / Monika Horyśniak, Halina Widła // Neofilolog . - Nr 25 (2004), s. 50-58