KARA ŚMIERCI

Aspekty prawne, etyczne, filozoficzno-teologiczne i historyczne.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2005.
Oprac. Barbara Michałek


 1. CYKUTA, gilotyna, krzesło elektryczne - społeczny odbiór kary śmierci : preliminaria / Robert Geisler // Tolerancja. - T. 5 (1998), s. 137-148
 2. CZEKAJĄC na kata [rozmowy ze skazanymi na śmierć] / Piotr Pytlakowski. - Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1996. - 143 s.
 3. GDY państwo zabija : kara śmierci w Stanach Zjednoczonych : (artykuł recenzyjny) / Krzysztof Poklewski-Koziełł // Państwo i Prawo. - 2003, z. 10, s. 100-109
 4. KARA śmierci / praca pod red. Ewy Nowickiej-Włodarczyk. - Kraków : Fundacja MCRD [Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji], 1998. - 61 s.
 5. KARA śmierci na Węgrzech / Tibor Horváth ; tł. z niem. Lech Gardocki // Państwo i Prawo. - 1990, z. 9, s. 70-73
 6. KARA śmierci - za i przeciw / Tadeusz Dmochowski // Cywilizacja w Czasie i Przestrzeni. - Nr 5 (1999), s. 131-137
 7. LISTA tematów zakazanych w UE [art. 54 Karty Praw Podstawowych] / Brian Hindley ; tł. Roman Pompowski // Głos. - 2003, nr 23, s. 15
 8. MŁODZIEŻ wobec samobójstw i kary śmierci / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 26-31
 9. MOJE świadectwo przeciwko karze śmierci / Adam Śmigielski // Tygodnik Powszechny. - 1996, nr 15, s. 1, 4
 10. NIE lubię bandytów : wokół sporu o karę śmierci / Hanna Karaś // Głos. - 2001, nr 11, s. 12
 11. O POLITYCE, przemocy i karze śmierci / Jan Widacki // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 28, s. 3
 12. OGÓLNOROSYJSKA konferencja na temat kary śmierci, Moskwa 3-4 czerwca 1999 r. / Małgorzata Pomarańska // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 31 (2001), s. 118-124
 13. OPINIA publiczna a problem kary śmierci / Krzysztof Krajewski // Państwo i Prawo. - 1990, z. 9, s. 60-69
 14. PIĘĆ dialogów / Gustaw Herling-Grudziński, Józef Życiński ; przedm. Stefan Frankiewicz. - Warszawa : Biblioteka "Więzi", 1999. - VII, 120 s.
 15. POWRÓT kata / Piotr Skwieciński // Fronda. - Nr 2/3 (1994), s. 236-238
 16. PROBLEMY współczesnej demokracji : rozważania o równości, suwerenności, karze śmierci, narodzie i wspólnocie transatlantyckiej / Pierre Manent ; tł. Michał Warchala // Res Publica Nowa. - 2003, nr 3, s. 102-110
 17. PROTOKÓŁ rozbieżności : kara śmierci / Władysław Mącior // Prawo i Życie. - 2001, nr 4, s. 18-19
 18. ROZWAŻANIA o gilotynie / Albert Camus ; [tł. z fr. Wacław Rapak]. Egzekucja / Hermann Hesse ; [tł. z niem. Jerzy Prokopiuk]. Portret kata / Joseph de Maistre ; [tł. z fr. Jan Trybusiewicz]. - Kraków : Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1991. - 32 s.
 19. UWAGI i propozycje w sprawie zniesienia kary śmierci w III Rzeczypospolitej Polskiej / Witold Szkotnicki // Wojskowy Przegląd Prawniczy. - 1995, nr 3/4, s. 47-57
 20. W OBRONIE własnej [kara śmierci] / Maciej Białecki // Ład. - 1995, nr 15, s. 3, 5
 21. WOKÓŁ sporu o karę śmierci / Dariusz Marczyński // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Filozoficzne. - Z. 1 (1995), s. 55-62
 22. ZNAMIĘ Kaina : list do arcybiskupa Józefa Życińskiego, Metropolity Lubelskiego. Kultura życia a granice pragmatyzmu [polem.] / Gustaw Herling-Grudziński / Józef Życiński // Więź. - 1999, nr 6, s. 17-44
 23. Kara śmierci - aspekty prawne

 24. EUROPEJSKA Konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego / Piotr Hofmański. - Białystok : "Temida 2", 1993. - 398 s.
 25. KARA śmierci w polskim prawie karnym na tle współczesnych poglądów na karę kryminalną / Alicja Grześkowiak // Kościół i Prawo. - 1990, t. 7, s. 253-264
 26. KARA śmierci w świetle doświadczeń współczesnych systemów prawnych / Monika Mitera, Marek Zubik. - Warszawa : HFPC : "Exit", 1998. - 108 s.
 27. KONWENCJA Europejska a prawo karne / Piotr Hofmański. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995. - 370 s.
 28. KRAINA prawniczych urojeń / Bogusław Wolniewicz ; rozm. przepr. Jerzy Pawlas // Odra. - 2003, nr 1, s. 4-6
 29. KRYTERIUM uliczne? / Jerzy Szumski // Prawo i Życie. - 1990, nr 3, s. 3
 30. KRYTYKA argumentów za karą śmierci : wobec niektórych tez artykułu prof. Lecha Ostasza [polem.] / Dionizy Tanalski / Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej. - 2003, nr 1, s. 16-19
 31. KRYTYKA głównego argumentu przeciwko karze śmierci / Lech Ostasz // Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej. - 2002, nr 5, s. 6-9
 32. O KARZE kapitalnej / Agnieszka Medwid // Prawo i Życie. - 1998, nr 37, s. 23-25
 33. PRAWA narodzin, życia i śmierci : podstawy biojurysprudencji / Roman Tokarczyk. - Wyd. 7 rozsz. - Kraków : "Zakamycze", 2002. - 425 s., [1] k. il. kolor.
 34. PRAWNE aspekty kary śmierci / Radosław Krajewski // Debiuty Naukowe WSHE. - T. 2 (1999), s. 153-159
 35. PRAWO zabijania / Krzysztof Kauba // Nowy Tydzień Wokanda. - 1991, nr 35, s. 9
 36. PROBLEM kary dożywotniego pozbawienia wolności / Jerzy Szumski // Państwo i Prawo. - 1996, z. 1, s. 3-18
 37. PROBLEMATYKA kary śmierci / Paweł Sarnecki, Zdzisław Galicki, Mirosław Granat // Przegląd Sejmowy. - 2000, [z.] 3, s. 77-90
 38. PROBLEMY ograniczenia stosowania kary pozbawienia wolności oraz zniesienia kary śmierci / D.A. Šestakov ; tł. z ros. Artur Narloch // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 22/23 (1999), s. 140-147
 39. PROCEDURALNE aspekty stosowania kary śmierci / Andrzej Gaberle // Studia Iuridica. - T. 33 (1997), s. 83-93
 40. PRZECIW karze śmierci / Jerzy Jasiński // Państwo i Prawo. - 1995, z. 2, s. 84-86
 41. PRZECIW karze śmierci / Juliusz Leszczyński // Palestra. - 1994, nr 11, s. 66-72
 42. STARY kodeks nie był zły / J.J. Wąsik // Prawo i Życie. - 1991, nr 16, s. 4-5
 43. ŚMIERĆ jako fenomen prawny / Roman Tokarczyk // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G Ius. - Vol. 47 (2000), s. 75-96
 44. ŚMIERĆ na raty / Barbara Seidler // Prawo i Życie. - 1996, nr 15, s. 37
 45. WPŁYW mediów na postrzeganie egzekucji Timothy McVeigha / Zbigniew Lasocik // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 32/33 (2001), s. 168-184
 46. ZOBOWIĄZANIA międzynarodowe Polski a koncepcja przywrócenia kary śmierci / Katarzyna Bagran-Kurluta, Grażyna B. Szczygieł // Państwo i Prawo. - 2005, z. 1, s. 3-16
 47. Kara śmierci - aspekty etyczne i filozoficzno-teologiczne

 48. ARGUMENTY w sprawie kary śmierci / Andrzej Morstin // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 23 (1997), s. 275-288
 49. CHICHOT diabła : temat do przemyślenia : kara śmierci / Artur Sporniak // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 24, s. 1, 10
 50. CZY kara śmierci jest niemoralna? / Adam Rosłan // Christianitas. - Nr 1/2 (1999), s. 223-228
 51. CZY kara śmierci może być teologicznie uzasadniona? : (kara śmierci w świetle chrystologicznej argumentacji Karla Bartha) / Konrad Glombik // Homo Dei. - 2001, nr 1, s. 63-73
 52. ECCLESIA non sitit sanguinem : kara śmierci w tradycji Kościoła katolickiego / Konrad Glombik // Homo Dei. - 2002, nr 4, s. 46-61
 53. ENCYKLIKA Evangelium vitae : do biskupów, kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli : o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego / Jan Paweł II. - Warszawa : Katolicka Agencja Informacyjna, [1995]. - 181 s.
 54. ETYCZNE aspekty kary śmierci / Krzysztof Polit // Res Humana / Towarzystwo Kultury Świeckiej. - 1999, nr 2, s. 14-16
 55. ETYCZNE uzasadnienie kary śmierci w ujęciu Gustava Ermecke / Konrad Glombik // Collectanea Theologica. - 2000, nr 4, s. 99-113
 56. FILOZOFICZNE aspekty kary głównej / Bogusław Wolniewicz // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 20 (1995), s. 11-20
 57. FILOZOFICZNE aspekty kary głównej : (dyskusja). Jeszcze parę tez o karze głównej [polem.] / Helena Eilstein, Andrzej Gaberle, Jan Woleński, Henryk Hiż, Andrzej Grzegorczyk, Dionizy Tanalski, Jerzy J. Kolarzowski / Bogusław Wolniewicz // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 21 (1996), s. 53-79
 58. FILOZOFICZNE aspekty kary śmierci w myśli Platona i św. Tomasza z Akwinu / Bronisław Bartusiak // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G Ius. - Vol. 46 (1999), s. 161-177
 59. GDY sól wietrzeje / Stanisław Michalkiewicz // Najwyższy Czas. - 2004, nr 44/45, s. VII-IX
 60. GRZECH Kaina i kara / Piotr Tomasik // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 27, s. 5
 61. HISTORYCZNE aspekty kary śmierci w katolickiej teologii moralnej / Hubert Dobiosch // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. - T. 20 (2000), s. 229-238
 62. JAN Paweł II o karze śmierci / Konrad Glombik // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. - T. 20 (2000), s. 239-244
 63. KARA śmierci - jakie prawo? / Jan Kott // Tygodnik Powszechny. - 1996, nr 22, s. 5
 64. KARA śmierci jako obrona konieczna : aspekt etyczno-teologiczny / Konrad Glombik // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. - T. 21 (2001), s. 117-129
 65. KARA śmierci jako problem filozoficzny / Grzegorz Hansen // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 21 (1996), s. 81-92
 66. KARA śmierci - powracający dylemat / Piotr Bartula. - Kraków : Wydawnictwo "Znak", 1998. - 160 s.
 67. KARA śmierci przed trybunałem sumienia : studium problematyki w niemieckiej literaturze teologicznej / Konrad Glombik. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 2001. - 336 s.
 68. KARA śmierci : (spojrzenie teologiczne) / Jeronimo Trigo ; tł. Lucjan Balter // Communio. - 1997, nr 1, s. 66-78
 69. KARA śmierci : tak, ale / Tadeusz Ślipko ; rozm. przepr. Piotr Stolarski // Najwyższy Czas. - 2001, nr 8, s. XXIX-XXI
 70. KARA śmierci w tradycji protestanckiej / Konrad Glombik // Studia Oecumenica. - T. 2 (2002), s. 281-299
 71. KARA śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia / Tadeusz Ślipko. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2000. - 180 s. [Wyd. 2. - 2002]
 72. KARA śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia : refleksja na tle najnowszej książki ks. Tadeusza Ślipki / Lucjan Balter // Communio. - 2000, nr 5, s. 130-154
 73. KATOLICYZM a kara śmierci / Tomasz Jarosz // Najwyższy Czas. - 2001, nr 19, s. XXXVIII-XXXIX
 74. KOŚCIÓŁ katolicki a kara śmierci : (nowe elementy) / Krzysztof Poklewski-Koziełł // Państwo i Prawo. - 1994, z. 4, s. 76-78
 75. KOŚCIÓŁ wobec kary śmierci / Jerzy Jasiński // Państwo i Prawo. - 1995, z. 7, s. 50-56
 76. KRYTYKA kary śmierci według Gino Concettiego OFM / Stanisław Mojek // Roczniki Teologiczne (Lublin). - 1995, z. 3, s. 57-86
 77. KTO zabije, poniesie śmierć.... / Marek Strzała // Więź. - 2001, nr 5, s. 99-109
 78. KU nowej moralnej ocenie kary śmierci / Stanisław Pławecki // Homo Dei. - 1997, nr 1/2, s. 99-109
 79. MORALNE aspekty orzekania i stosowania kary śmierci / Henryk Niemiec // Częstochowskie Studia Teologiczne. - [T.] 29 (2001), s. 57-64
 80. MORALNOŚĆ i odpowiedzi na najbardziej prowokacyjne pytania / Luigi Lorenzetti ; [tł. Andrzej Wojnowski]. - Częstochowa : Edycja św. Pawła, cop. 2001. - 207 s.
 81. NIECH mordercy zrobią początek / Tomasz Mizak // Nowa Myśl Polska. - 2004, nr 13, s. 7
 82. PROBLEM kary śmierci w nauczaniu i działalności św. Augustyna / Tadeusz Kołosowski // Vox Patrum. - Z. 32/33 ( 1997), s. 251-260
 83. PROBLEMATYKA kary śmierci w nowożytnej szkole prawa naturalnego / Bronisław Bartusiak // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. - T. 29 (2000), s. 29-45
 84. ROZMOWA o zabijaniu / Marian Cieślak ; rozm. przepr. Grzegorz Kachel // Tygodnik Powszechny. - 1996, nr 24, s. 3
 85. ŚWIĘTY morderca? : historia Jacques"a Fescha / Gilbert Collard ; tł. [z fr.] Anna Leszczyńska. - warszawa : Wydaw. Ks. Marianów, 2003. - 204 s.
 86. WOKÓŁ dyskusji na temat kary śmierci / Paweł Jurek // Chrześcijanin w Świecie. - 1993, nr 3, s. 115-131
 87. WOKÓŁ problemu kary śmierci / Ireneusz Mroczkowski // Homo Dei. - 1991, nr 3, s. 49-59
 88. WOŁANIE o śmierć : etyka wobec problemu zabijania "za karę" / Jacek Filek // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 49, s. 1, 10
 89. WYROK czy zemsta? / Grzegorz Kochel // Tygodnik Powszechny. - 1995, nr 34, s. 3
 90. WYZNANIA współczesnego człowieka : refleksje etyczne [eutanazja, kara śmierci, klonowanie, kultura masowa, sekty i ruchy religijne]. - Lublin : "Ankara" : "Polihymnia", [2003]. - 100 s.
 91. ZA pięć godzin zobaczę Jezusa : dziennik więzienny przygotowany przez Daniela Ange"a / Jacques Fesch ; tł. Aleksandra Frey. - Warszawa : Wydaw. Ks. Marianów, 2005. - 240 s., [8] s. tabl. : il. [Wcześniejsze wydania - Poznań : "W Drodze"]
 92. ZNAK Kaina : spór o dopuszczalność kary śmierci / Henryk Witczyk // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 33, s. 9
 93. ŻYCIE jako wartość / Zbigniew Musiał // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 25 (1998), s. 47-58
 94. ŻYCIE jest jedno / Zbigniew Nosowski // Więź. - 1996, nr 5, s. 3-4
 95. Kara śmierci - historia

 96. BESTIE na arenie [rozszarpanie przez zwierzęta] / Agnieszka Szczepańska // Mówią Wieki. - 2004, nr 4, s. 8-13
 97. CZTERY maszynopisy [historie osób skazanych na karę śmierci za działalność podziemną] / Paweł Misior // Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 21, s. 1, 6-7
 98. DZIEJE polskiego abolicjonizmu : (w zestawieniu z rozwiązaniami projektu kodeksu karnego) / Jerzy Szumski // Państwo i Prawo. - 1997, z. 1, s. 80-90
 99. EGZEKUTOR sprawiedliwości : urząd kata w Polsce / Monika Kober // Prawo i Życie. - 2000, nr 11, s. 71-77
 100. GILOTYNA hitlerowska! [Egzekucje w katowickim więzieniu w latach 1933-1945] / Adam Roszel // Zeszyty Historyczne / Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej. - Nr 4 (2000), s. 98-103
 101. GILOTYNA - narzędzie terroru, narzędzie wyobraźni / Monika Milewska // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 10, s. 22-24
 102. GINĘ za to co najgłębiej człowiek ukochać może : skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe na Zamku lubelskim (1944-1945) / Zofia Leszczyńska ; Rada Ochrony pamięci Walki i Męczeństwa, Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział w Lublinie. - Lublin : "Czas", 1998. - 348 s. : il.
 103. GINĘ za to co najgłębiej człowiek ukochać może / Zofia Leszczyńska. Cz. 2, Członkowie organizacji niepodległościowych na Lubelszczyźnie skazani na karę śmierci przez sądy wojskowe (1944-1955) . - Lublin : "Test", 2003. - XXII, 622 s.
 104. GŁOS o karze śmierci [oryginalna mowa z 1818 r.] / Józef Sołtykowicz // Koniec Wieku. - Nr 8 (1996), s. 50-55
 105. HISTORIA kar i tortur / Karen Farrington. - Warszawa : "Elipsa", 1997. - 192 s.
 106. KARA śmierci w orzecznictwie wojskowego sądownictwa rejonowego na Pomorzu Zachodnim [w latach 1944-1956] / Marek Żukowski // Koszalińskie Studia i Materiały. - Nr 2 (2000), s. 31-50
 107. PROBLEMY kodyfikacji prawa karnego : księga ku czci Profesora Mariana Cieślaka / red. Stanisław Waltoś ; przy współpr. Zbigniewa Dody [i in.]. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Katedra Postępowania Karnego, 1993. - 629 s.
 108. KARA śmierci w praktyce sądów wojskowych i cywilnych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 / Marek Żukowski // Przegląd Zachodniopomorski. - 2003, z. 1, s. 143-165
 109. KARA śmierci w starożytnym Rzymie / pod red. Henryka Kowalskiego i Marka Kuryłowicza. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. - 165 s.
 110. KARA śmierci w świetle debaty społecznej w Niemczech : w 50-tą rocznicę uchwalenia Ustawy Zasadniczej / Konrad Glombik // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. - T. 19 (1999), s. 323-334
 111. NIEWINNIE straceni w Warszawie 1944-1956 / [tekst Tadeusz Swat]. - Warszawa : Fundacja Ochrony Zabytków, 1994. - 111 s. : il.
 112. OBWIESZCZENIA śmierci w dystrykcie lubelskim [w latach 1939-1945] / zebrała i oprac. Zofia Leszczyńska ; [wprowadzenie Zygmunt Mańkowski]. - Lublin : "Czas", 1994. - 292 s., [88] s. tabl. : il.
 113. POGLĄDY Włodzimierza Spasowicza na karę śmierci / Marzenna Paszkowska // Studia Iuridica. - T. 39 (2001), s. 181-186
 114. POWRÓT kata / Łukasz Kluska // Nowa Myśl Polska. - 2004, nr 48, s. 14
 115. PROCES teatralizacji i sakralizacji miejsca straceń w okresie panowania Tudorów i Stuartów / Olga Kubińska // Morze Zjawisk. - Nr 1 (1998), s. 25-33
 116. PRZYPADEK wyproszenia od kary śmierci z 1791 r. / Piotr Jaglak // Czasopismo Prawno-Historyczne. - 2002, z. 2, s. 197-200
 117. ROZWAŻANIA o gilotynie [fragm.] / Albert Camus ; tł. Wacław Rapak // Koniec Wieku. - Nr 19/20 (2003), s. 185-202
 118. ROZWÓJ doktryny Kościoła katolickiego w kwestii stosowania kary śmierci / Janusz Borucki // Studia Włocławskie. - T. 6 (2003), s. 149-157
 119. SĄDOWNICTWO i skazani na śmierć z przyczyn politycznych w województwie pomorskim (bydgoskim) w latach 1945-1956 / Zdzisław Biegański. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. kazimierza Wielkiego, 2003. - 606 s. : tab., wykr.
 120. SKAZANI na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach 1946-1955 / wstęp i oprac. Tomasz Kurpierz. - Katowice : IPN KŚZpNP, 2004. - 143 s.
 121. SKAZANI na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 1946-1954 / pod red. Tomasza Berezy i Piotra Chmielowca. - Rzeszów : IPN KŚZpNP, 2004. - 98 s., [8] s. tabl. : portr.
 122. SKAZANI na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu 1946-1955 / pod red. Krzysztofa Szwagrzyka ; [oprac. zespół Tomasz Balbus i in.]. - Wrocław : IPN KŚZpNP, 2002. - 87 s.
 123. SPOSOBY wykonywania kary śmierci w dawnych wiekach / Monika Kober // Prawo i Życie. - 2000, nr 9, s. 70-75
 124. SPOWIEDŹ polskiego kata [kara śmierci w Polsce od 1944 r.] / Jerzy Andrzejczak. - Warszawa : K.M.S.O. : "Intryga", [1992]. - 175 s.
 125. STRACENI na Dolnym Śląsku : 1945-1956 / Krzysztof Szwagrzyk. - Wrocław ; Rzeszów : Instytut Europejskich Studiów Społecznych, 2002. - 194 s., [26] s. tabl.
 126. STRACENI w polskich więzieniach : 1944-1956 / [red. Sławomir Pająk]. - Lublin : "Retro", 1994. - 167 s.
 127. ŚMIERĆ nie zawsze w majestacie prawa : z dziejów kary śmierci w krajach niemieckich / Stanisław Salmonowicz // Czasopismo Prawno-Historyczne. - 1997, z. 1/2, s. 321-337
 128. W CELI śmierci [więźniowie polityczni w Polsce w latach 1944-1989] / Mateusz Wyrwich. - Warszawa : "Rytm", cop. 2002. - 247 s.
 129. W KRĘGU problemów kary śmierci w statucie Dubrownika z 1272 roku / Barbara Czapik-Lityńska, Adam Lityński // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia. - T. 25 (1998), s. 63-80
 130. W SMUDZE kainowego cienia : skazani na śmierć przez sądy wojskowe na obszarze województwa pomorskiego (bydgoskiego) w latach 1945-1954 / Zdzisław Biegański . - Bydgoszcz : Przedsiębiorstwo Marketingowe "Logo", 2000. - 187 s. : il.
 131. WYKONYWANIE wyroków kary śmierci w polskich więzieniach grudzień 1954 - kwiecień 1956 / oprac. Marcin Zwolski // Pamięć i Sprawiedliwość. - 2003, [nr] 1, s. 263-274
 132. Z DZIEJÓW prawa karnego Anglii : między Renesansem a Oświeceniem XVI-XVIII w. / Kazimierz Baran. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. - 172 s.
 133. Z TOPOREM przez wieki / Robert Wydra // Wiedza i Życie. - 2000, nr 2, s. 39-43