MACIERZYŃSTWO WIĘŹNIAREK I SYTUACJA PSYCHOSPOŁECZNA ICH DZIECI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze,
za lata 1969-2010,
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki
(pozycje oznaczone gwiazdką "*")
oraz baz danych Biblioteki Narodowej.
Oprac. Katarzyna Herich
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,
Wydział Informacji Bibliograficznej


  KSIĄŻKI:

 1. KOBIETA w więzieniu : polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008 : opracowanie zbiorowe / pod red. Ireny Dybalskiej. - Warszawa : Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2009. - 291 s. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz.*

 2. MATKI więźniarki i ich dzieci w zakładach penitencjarnych : zagadnienia podstawowe / Józef Niedworok. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988. - 164 s. ; 24 cm. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne ; no 990)*

 3. NIELETNIE : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. - 396 s. ; 21 cm . - Bibliogr.*

 4. PRZESTĘPCZOŚĆ kobiet : aspekty kryminologiczne i penitencjarne / Tadeusz Kolarczyk, Jacek Roman Kubiak, Piotr Wierzbicki. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze, 1984. - 316 s. ; 21 cm. - ISBN 83-219-0212-X*

 5. SYTUACJA życiowa kobiet pozbawionych wolności / Agata Matysiak-Błaszczyk. - Kraków : Impuls, 2010. - 262 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr.*  ARTYKUŁY i NIESAMOISTNE CZĘŚCI WYDAWNICZE (ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK):

 6. CECHY matek pożądane w wychowaniu dzieci / Elżbieta Napora // Problemy Rodziny. - 1995 , nr 1, s. 23-27*

 7. GORSZE matki [więźniarki skazane za dzieciobójstwo] / Tomasz Butkiewicz, Igor Ryciak // Newsweek Polska . - 2002, nr 11, s. 10-13

 8. HUMANIZACJA odbywania kary pozbawienia wolności przez kobiety z dziećmi : aspekty penitencjarno-architektoniczne / Adam Szecówka, Kamila Krzyżanowska // W: MISJA Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych : IV Polski Kongres Penitencjarny : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Ambrozika, Henryka Machela, Piotra Stępniaka. - Kalisz [i in.] : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2008. - S. 245-254*

 9. KONCPECJA rozwoju społecznego dziecka / Zbigniew Zaborowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1969, nr 1, s. 145-158*

 10. MACIERZYŃSTWO : wartości i dylematy / Danuta Sobczyńska // W: HUMANISTYKA i płeć I : studia kobiece z psychologii, filozofii i historii / pod red. Jolanty Miluskiej i Elżbiety Pakszys. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1995. - S. 69-84*

 11. MACIERZYŃSTWO w zakładzie karnym / Grzegorz Lewandowski // Universitas Gedanensis. - Nr 13 (1995), s. 61-71

 12. MACIERZYŃSTWO za kratami / Agata Matysiak-Błaszczyk, Ewa Włodarczyk // Pedagogika Społeczna. - 2004, nr 2-4, s. 51-65*

 13. PEŁNIENIE roli matki przez kobiety pozbawione wolności / Monika Marczak // W: MISJA Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych : IV Polski Kongres Penitencjarny : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Ambrozika, Henryka Machela, Piotra Stępniaka. - Kalisz [i in.] : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2008. - S. 457-466*

 14. POSTAWY rodzicielskie skazanych matek oraz ich uwarunkowania / Ewa Piotrów // W: RESOCJALIZACJA : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 195-210*

 15. PROBLEMATYKA życiowa skazanych kobiet : (przegląd niektórych badań) / Tadeusz Sakowicz // W: ZAGADNIENIA readaptacji społecznej skazanych / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - S. 435-453*

 16. PRZESTĘPCZOŚĆ kobiet : wybrane teorie etiologiczne / Ewa Sosnowska // W: RESOCJALIZACJA : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 211-222*

 17. PRZESTĘPCZOŚĆ kobiet w perspektywie teorii drogi życiowej / Monika Marczak // W: RESOCJALIZACJA : ciągłość i zmiana / red. nauk. Marek Konopczyński, Beata Maria Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2008. - S. 189-201*

 18. ROKOWANIA resocjalizacji kobiet - sprawczyń dzieciobójstwa / Krystyna Marzec-Holka // W: MISJA Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych : IV Polski Kongres Penitencjarny : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Ambrozika, Henryka Machela, Piotra Stępniaka. - Kalisz [i in.] : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, 2008. - S. 627-635*

 19. SEKSUALNOŚĆ i styl życia a przestępczość kobiet / Andrzej Bałandynowicz // W: CZŁOWIEK w obliczu prawa / pod red. Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : Impuls, 2008. - S. 85-107*

 20. SPACERNIAK z huśtawkami / Donat Szyller // Przekrój. - 2010, nr 40, s. 16-19

 21. SYTUACJA opiekuńczo-wychowawcza dzieci kobiet pozbawionych wolności / Irena Budrewicz // TRUDNE problemy dorastającego pokolenia : materiały z konferencji WSP w Bydgoszczy, 21-22 października 1996 / pod red. Teresy Sołtysiak, Ireny Łabuć-Kryski. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998. - S. 211-221*

 22. SYTUACJA rodzinna i plany życiowe kobiet przebywających w zakładzie karnym - komunikat z badań / Teresa Zbyrad // Praca Socjalna. - 2006, nr 4, s. 41-56*

 23. WIĘZIENNE dzieci / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 5, s. 32-34*

 24. WYKONANIE kary więzienia i aresztu wobec kobiet w II Rzeczypospolitej / Karol Pawlak // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - Nr 58 (2008), s. 129-138*

 25. ZAKŁAD karny a potrzeba macierzyństwa / Iwona Frukacz-Wollenberg // Wychowanie na Co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 22-24*

 26. ZAKŁAD karny - proces resocjalizacji jako czynnik oddziaływań na readaptację społeczna skazanych / Teresa Bac // Auxilium Sociale=Wsparcie Społeczne. - 2001, nr 3/4, s. 275-284, bibliogr.*