EUROSIEROCTWO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze,
za lata 2001 - 2013,
opracowane na podstawie zbiorów własnych biblioteki.


Oprac. Katarzyna Herich, Barbara Michałek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,
Wydział Informacji Bibliograficznej
MIGRACJA ZAROBKOWA RODZICÓW, DZIECKO W RODZINIE MIGRACYJNEJ

 1. CAŁA Polska liczy eurosieroty : panika moralna i płeć w wykluczeniu oraz stygmatyzacji rodzin migrantów / Sylwia Urbańska // Kultura i Społeczeństwo. - 2010, nr 3, s. 61-88
 2. CENA dobrobytu [emigracja zarobkowa rodziców a dziecko] / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7
 3. DZIECIŃSTWO w rodzinie migracyjnej / Wioletta Danilewicz // W: DZIECKO a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 185-192
 4. DZIECKO a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 12-15
 5. DZIECKO w sytuacji rozłąki w rodzicami / Maria Kolankiewicz // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 81-86
 6. EMIGRACJA zarobkowa młodych Polaków i jej skutki / Piotr Wensierski [i in.] // W: EDUKACJA jutra w kontekście wyzwań współczesności / red. Kazimierz Denek [i in.]. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas. Wyższa Szkoła Humanitas, 2011. - (Edukacja Jutra). - S. 175-230
 7. EMIGRACJA zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci / Sylwia Piekut-Burzyńska // W: RODZICE i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. naukową Iwony Janickiej. - Kraków : Impuls, 2010. - S. 49-56
 8. EMIGRACJA zarobkowa rodziców a zdrowie dziecka / Barbara Sordyl // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 26-30
 9. EURORODZICE, eurodzieci / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 43-44
 10. EUROSIEROCTWO : problemy macierzyństwa na odległość / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 3-9
 11. EUROSIEROCTWO a przemoc wobec dzieci w rodzinie / Ryszard Neć // W: ZACHOWANIA przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - S. 541-556
 12. EUROSIEROCTWO w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5
 13. EUROSIEROTY : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Krzysztof Błachewicz // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 16-19
 14. GDY rodzice emigrują... / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 37-43
 15. IMIGRACJA - wyzwanie, zagrożenie, strata / Bożena Wolańczyk // Niebieska Linia. - 2011, nr 6, s. 14-16 JAKOŚĆ życia rodziny w świetle zjawiska migracji / Justyna Michałek // W: ROZWOJOWE i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 157-167
 16. JESTEM tu, ale tam : transnarodowe ujęcie zjawiska migracji w rodzinie / Wioleta Danilewicz // W: OBLICZA współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod red. Wiolety Danilewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009. - S. 221-234
 17. KOMUNIKACJA interpersonalna jako wymiar funkcjonowania rodzin przebywających na emigracji / Barbara Sordyl-Lipnicka // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 100-105
 18. KOMUNIKACJA polskich emigrantów z rodziną za pośrednictwem internetu / Anna Bąk // W: CAŁE życie w Sieci / red. Barbara Szmigielska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008. - S. 205-239
 19. KONTROWERSJE wokół wizerunku rodziny migranckiej / Wioleta Danilewicz // Pedagogika Społeczna. - 2011, nr 1, s. 33-50
 20. KUKUŁCZE dzieci : problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 15-20
 21. MAŁŻEŃSTWO i rodzina w sytuacji rozłąki z powodu migracji zarobkowej / Maria Chuchra, Monika Sobieszek // W: WARTOŚĆ i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011. - (Centrum Badań nad Rodziną ; t. 5). - S. 247-263
 22. MIGRACJA a psychospołeczny rozwój dziecka / Beata Boćwińska-Kiluk, Elżbieta Bielecka // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 47-60
 23. MIGRACJA zarobkowa a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny / Anna Krasnodębska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 61-80
 24. MIGRACJE rodzicielskie : skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje / Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 143-162
 25. MIGRACJE zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin / Krzysztof Głowiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 57-59
 26. NASTĘPSTWA czasowej rozłąki w rodzinach emigrujących zarobkowo / Ewa Dubiel // W: RODZINNE uwarunkowania rozwoju dzieci z problemami edukacyjnymi / pod red. nauk. Jolanty Żarczyńskiej-Hyli. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - S. 13-26
 27. NIEŚMIAŁOŚĆ dziecka a migracja zarobkowa rodziców / Krzysztof Kazimierz Przybycień // W: KIERUNKI zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - S. 149-159
 28. OBRAZ społeczno-demograficznych cech środowiska wychowawczego rodziny niepełnej czasowo / Ewa Sierankiewicz-Miernik // W:
 29. PEDAGOGIKA społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2010. - S. 87-99
 30. ODMIENNE konsekwencje emigracji matek i ojców dla rodzin pozostających w kraju : prezentacja wstępnych wyników badań / Elżbieta Czykwin // W: PROCESY migracji w społeczeństwie otwartym : perspektywa edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana, 2009. - S. 325-336
 31. OPIEKA społeczna w migranckich sieciach rodzinnych : polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce / Łukasz Krzyżowski, Janusz Mucha // Kultura i Społeczeństwo. - 2012, nr 1, s. 191-217
 32. PEDAGOGICZNO-prawne aspekty opieki nad dzieckiem w sytuacji wyjazdu rodziców do pracy za granicę / Anna Zielińska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 87-104
 33. POLSKIE matki ("Matki Polki") na emigracji / Magdalena Ślusarczyk // W: AGORA czy Hyde Park? : Internet jako przestrzeń społeczna grup mniejszościowych / red. Łucja Kapralska, Bożena Pactwa. - Kraków : NOMOS, 2010. - S. 225-236
 34. POMOC dziecku i rodzinie migracyjnej : formy i zakres pomocy w opinii społecznej / Małgorzata Szyszka // W: RODZINA : kondycja i przemiany / pod red. Marii Świątkiewicz-Mośny. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - (Jagiellońskie Studia Socjologiczne)(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). - S. 25-38
 35. POSTAWY wychowawcze rodziców - migrantów w percepcji dzieci / Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 163-181
 36. PROBLEM eurosieroctwa jako konsekwencja migracji rodziców / Maria Łukawska // W: WYCHOWANIE, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków : Impuls, 2012. - S. 91-101
 37. PSYCHOSPOŁECZNE uwarunkowania zdrowia emigrantów i ich rodzin w świetle własnych badań jakościowych / Agnieszka Pawlak // Przegląd Socjologiczny. - 2012, t. 2, s. 177-205 PYTANIE do służb socjalnych o wsparcie zagrożonego rodzicielstwa w chorobie i migracji zarobkowej / Zofia Kawczyńska-Butrym // W: RODZICIELSTWO : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2008. - S. 228-237
 38. RODZINA / [Ewelina Wildner, Marcin Wojtasik] // Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 3, s. 75-95
 39. RODZINA migracyjna jako typ współczesnej rodziny w Polsce : wybrane aspekty / Wioletta Danilewicz // W: WYCHOWANIE rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. - S. 66-73
 40. RODZINA na odległość / Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 22-24
 41. RODZINA ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej / Wioleta Danilewicz. - Białystok : Trans Humana, 2010. - 436 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-61209-49-2
 42. RODZINY pełne nie w pełni - eurosieroctwo : opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa rodziców / Edyta Mituła // W:
 43. RODZINA we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. - S. 163-185 R
 44. ÓŻNE aspekty problemu eurosieroctwa - materiał informacyjny dla nauczycieli / Jolanta Walenczak-Pankonin, Piotr Pankonin // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 39, s. 18
 45. SPOŁECZNA i prawna sytuacja uczniów z rodzin migracyjnych / Iwona Kapczyńska // Magazyn Szkolny. - Nr 9/326 (czerwiec 2009), s. 10-11
 46. SPOŁECZNE i osobowe konteksty migracji polskich kobiet / Karolina Wysocka // Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 3-4, s. 137-150
 47. SPOŁECZNE piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. - Warszawa : Difin, 2012. - 230 s. : il. ; 24 cm. - (Engram). - ISBN 978-83-7641-681-6
 48. SPUSTOSZENIE [depopulacja na Śląsku Opolskim] / Andrzej Kerner // Gość Niedzielny. - 2013, nr 2, s. 18-21
 49. SYTUACJA życiowa dzieci w rodzinach rozłączonych / Katarzyna Gromadzka // W: WSPÓLNOTY z perspektywy edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana, 2009. - S. 79-91
 50. TATA na emigracji / Barbara Smolińska // Charaktery. - 2008, nr 7, s. 76-77
 51. TRUDNA emigracja młodzieży / Grażyna Gramza // Gazeta Szkolna. - 2009, nr 23/24, s. 5, 8
 52. TRUDNOŚCI readaptacyjne dzieci i młodzieży szkolnej województwa gdańskiego w warunkach migracji powojennych (studium przypadku) / Elżbieta Gorloff // W: OPIEKA i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 89-101
 53. UCZESTNICY forów internetowych o migracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci / Hanna Tomaszewska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 105-142
 54. W ZAWIESZENIU ["eurosieroty" w szkole] / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 20, s. 11
 55. WEEKENDOWI ojcowie z podwójnym paszportem [emigracja zarobkowa ze Śląska Opolskiego] / Henryka Wolna van Das // Śląsk. - 2006, nr 5, s. 8-11
 56. WIRTUALNA relacja eurosieroty z eurorodzicem : komunikacja w rodzinie drogą mediów elektronicznych / Agnieszka Pasternak, Monika Urbańska-Bulas // W: RODZINA w mediach, media w rodzinie / red. nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : Difin, 2013. - (Engram). - S. 19-35
 57. WOKÓŁ pojęcia "eurosieroctwo" / Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2008, nr 3-4, s. 40-42
 58. WPŁYW emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-15
 59. WPŁYW migracji rodziców na dzieci / Wioleta Baraniak // Magazyn Szkolny. - Nr 7/333 (marzec 2010), s. 18
 60. WPŁYW migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego / Aleksandra Nowakowska // W: PSYCHOLOGIA rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. - Warszawa : Difin, 2009. - (Engram). - S. 101-116
 61. WPŁYW migracji zarobkowych na sytuację dzieci i młodzieży – z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego / Wiesława Walkowska // W: WARTOŚĆ i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011. - (Centrum Badań nad Rodziną ; t. 5). - S. 109-120
 62. WSPÓLNOTA rodzinna w warunkach emigracji zagranicznej / Wioletta Danilewicz // W: WSPÓLNOTY z perspektywy edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana, 2009. - S. 68-78
 63. WSPÓLNOTY z perspektywy edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana, 2009. - 466 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-61209-31-7
 64. WSPÓŁCZESNE dylematy polskich rodzin : wychowawcze skutki migracji zarobkowej rodziców / Wiesław Lesner // W: OPIEKA i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 395-402
 65. WYBRANE uwarunkowania gotowości migracyjnej ponadgimnazjalistów : komunikat z badań / Ireneusz Bochno // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 12, s. 10-13
 66. WYCHOWAWCZE i edukacyjne konsekwencje "euroemigracji" rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26
 67. Z NIEOBECNYM ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33
 68. ZAROBKOWE migracje rodziców za granicę / Bogdan Stańkowski // Ruch Pedagogiczny. - 2006, nr 1-2, s. 51-66
 69. ZARÓWNO tu, jak i tam? : ku problemowi współczesnego macierzyństwa transnarodowego : studium przypadku / Iryna Durkalevych // W: WYCHOWANIE, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków : Impuls, 2012. - S. 115-129
 70. ZASOBY adaptacyjne eurosierot / Iwona Niewiadomska // W: SKAZANI na wykluczenie!? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010. - S. 165-201
 71. ZJAWISKO eurosieroctwa na terenie Częstochowy : wybrane aspekty / Izabela Zimoch-Piaskowska // W: SPOŁECZNE konteksty edukacji / pod red. Kazimierza Rędzińskiego i Mirosława Łapota. - Gliwice : Wydawnictwo Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, 2009. - (Prace Naukowe Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości. Pedagogika ; t. 1). - S. 133-142
 72. ZJAWISKO migracji a problematyka rodzin cudzoziemskich / Adrian Samborski // W: WYCHOWANIE, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków : Impuls, 2012. - S. 131-142

EDUKACJA EUROSIEROT (DZIECKO MIGRACYJNE W SZKOLE)

 1. DZIECI uchodźców i imigrantów w polskiej szkole / Agata Marek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 11-14
 2. EDUKACYJNO-społeczne funkcjonowanie młodych polskich emigrantów zarobkowych w kontekście zmieniającego się świata : migracja - potencjalna szansa czy zagrożenie? / Joanna Kozielska // W: FUNKCJONOWANIE współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 57-71
 3. EUROSIEROTY : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Krzysztof Błachewicz // Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 16-19
 4. EUROSIEROTY i emocje / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 4-12
 5. GLOBALISATION and opportunities - vocational education for transnational careers=GLOBALIZACJA a możliwości - kształcenie zawodowe drogą do kariery międzynarodowej / Maren Gag // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 4, s. 109-117
 6. KONTAKTY rówieśnicze polskiego pokolenia 1.5 w Irlandii / Joanna Augustyniak // Nowa Szkoła. - 2012, nr 8, s. 35-43
 7. MIGRACJE - kontekst nie tylko edukacyjny / Rafał Piwowarski // W: PROCESY migracji w społeczeństwie otwartym : perspektywa edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza i Doroty Misiejuk. - Białystok : Trans Humana, 2009. - S. 182-188
 8. NA walizkach [reemigranci w szkole] / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 29, s. 4
 9. NAUCZYCIELE edukacji wczesnoszkolnej wobec edukacji dzieci imigrantów / Marta Wyszyńska, Agnieszka Bobaj // W: WSPÓLNOTY z perspektywy edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana, 2009. - S. 323-335
 10. POAKCESYJNE migracje zarobkowe a wychowanie młodzieży szkolnej : wybrane implikacje / Bartłomiej Walczak // Katecheta. - 2008, nr 7-8, s. 78-86
 11. POLSKI moduł kulturowo-edukacyjny w migracyjnych programach integracyjnych / Maria Małaśnicka-Miedzianogóra // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 4, s. 22-34
 12. PROCESY migracyjne - nowe wyzwanie dla szkół i spójności społecznej / Sabina Janik // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 8-12
 13. PROGRAM kulturowy w nauczaniu początkowym jako odpowiedź na potrzeby "nowej migracji" / Jerzy Kowalewski // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 67-79
 14. PROJEKT walki z rasizmem w szkole brytyjskiej / Anna Odrowąż-Coates // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 4, s. 121-132
 15. PSYCHOLOGICZNE aspekty pracy z dzieckiem - emigrantem : część 2 / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 68-71
 16. PSYCHOLOGICZNE aspekty pracy z uczniem-emigrantem / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 01-02, s. 38-41
 17. SPOŁECZNE piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. - Warszawa : Difin, 2012. - 230 s. : il. ; 24 cm. - (Engram). - ISBN 978-83-7641-681-6
 18. SZKOŁA i opiekunowie wobec eurosieroctwa : na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 3-8
 19. SZKOŁA i uczeń wobec eurosieroctwa / Beata Kraus // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2012, nr 1, s. 35-38
 20. SZKOŁA polska wobec zjawiska imigracji : wielokulturowość w podręcznikach do historii dla szkół ponadgimnazjalnych - wyniki badań / Bogdan Stańkowski // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 3-4, s. 41-50
 21. TRUDNE powroty [reemigranci w szkole] / Halina Grzymała-Moszczyńska ; rozm. przepr. Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 29, s. 5
 22. TRUDNOŚCI readaptacyjne dzieci i młodzieży szkolnej województwa gdańskiego w warunkach migracji powojennych (studium przypadku) / Elżbieta Gorloff // W: OPIEKA i wychowanie - tradycja i problemy współczesne / pod red. nauk. Danuty Apanel. - Kraków : Impuls, 2009. - S. 89-101
 23. WPŁYW emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-15
 24. WSPÓLNOTY z perspektywy edukacji międzykulturowej / pod red. Jerzego Nikitorowicza, Jolanty Muszyńskiej, Mirosława Sobeckiego. - Białystok : Trans Humana, 2009. - 466 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-61209-31-7
 25. WYMIARY uczenia się Polaków na emigracji w Wielkiej Brytanii / Elżbieta Woźnicka // Edukacja Dorosłych. - 2011, nr 2, s. 57-66