PRAWA CZŁOWIEKA, PRAWA DZIECKA, PRAWA UCZNIA

zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Oprac. Katarzyna Herich
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
Wydział Informacji Bibliograficznej
  PRAWA CZŁOWIEKA

 1. ABECADŁO praw człowieka / Irina Gejko [i in.] ; tł. z jęz. ros. Dagmara Woźniakowska. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, 2004. - 90 s. : il. ; 30 cm
 2. ADMINISTRACJA wobec praw człowieka / Tadeusz Jasudowicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996. - 160 s. ; 24 cm
 3. ANTROPOLOGIA praw człowieka / Josef Seifert ; tł. z niem. Jarosław Merecki // Ethos. - 1999, nr 1/2, s. 132-145
 4. BEZ zgody na przemoc - w szkole i pracy / Krystyna Kmiecik-Baran, Wojciech Cieślak. - Gdańsk : Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność", 2001. - 173 s. - bibliogr. *
 5. BEZPIECZEŃSTWO i prawa człowieka. T. 1, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa i praw człowieka / red. nauk. Maria Ożóg-Radew, Ryszard Rosa. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2004. - 256 s. : rys., wykr. ; 24 cm
 6. BEZPIECZEŃSTWO i prawa człowieka. T. 2, Edukacja do bezpieczeństwa i praw człowieka / red. nauk. Maria Ożóg-Radew, Ryszard Rosa. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2004. - 262 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
 7. BIOETYKA i prawa człowieka / Wojciech Bołoz. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007. - 283 s. ; 21 cm
 8. BLISKIE spotkania z prawami człowieka / Adam Zieliński ; rozm. przepr. Andrzej Jankowski // Prawo i Życie. - 1999, nr 14, s. 37-40
 9. BURŻUAZYJNA koncepcja praw człowieka / Zdzisław Kędzia. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. - 367 s. : il. ; 24 cm
 10. CHARAKTER i zakres ochrony praw człowieka we wspólnotowym systemie prawnym / Jarosław Sozański // Wiek XXI. - 2001, nr 2, s. 85-101
 11. CZŁOWIEK a sekty : nadużycia wobec praw i wolności człowieka / pod red. Stanisława Leszka Stadniczeńko i Józefa Urbana. - Opole : Opolska Oficyna Wydawnicza, 1998. - 179 s. ; 21 cm
 12. CZŁOWIEK jako podmiot wolności i praw w jednoczącej się Europie / Andrzej Zoll //Horyzonty Wychowania. - Nr 3 (2003), s. 19-34
 13. DEKLARACJA Praw Człowieka i Obywatela 1789 roku jako dziedzictwo francuskiego oświecenia / Paweł Matyaszewski // Roczniki Humanistyczne. - T. 52, z. 5: Neofilologia (2004), s. 111-126, bibliogr. *
 14. DROGOWSKAZY : podręcznik metodologiczny do nauczania praw człowieka : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Ruszewskiego. - Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat", 2005. - 113 s. : il. ; 30 cm
 15. DYLEMATY konstytucyjne regulacji praw człowieka / Wojciech Goc // Studia Polityczne. - Nr 7 (1997), s. 115-124
 16. EDUKACJA do praw człowieka w społeczeństwie demokratycznym / Ryszard Rosa // Podlaskie Zeszyty Pedagogiczne. - Nr 1 (2000), s. 11-26
 17. EUROPEJSKA Konwencja Praw Człowieka nadal najskuteczniejszym na świecie instrumentem ochrony praw człowieka / Zbigniew Cichoń // Palestra. - 2005, nr 11/12, s. 179-188
 18. EUROPEJSKI model ochrony praw mniejszości / Piotr Kukuryk // Przegląd Prawa Europejskiego. - 2003, nr 2, s. 43-64
 19. EUROPEJSKIE standardy praw człowieka i warunków pracy / Anna Cierniak-Emerych. - Wrocław : "I-Bis", 2005. - 114 s. ; 24 cm
 20. EUTANAZJA a prawo do życia / Krystyna Bronowska, Elżbieta Żywucka-Kozłowska // Dziś. - 2006, nr 10, s. 157-168
 21. EUTANAZJA i klonowanie a prawa człowieka / Janina Ciechanowicz-McLean // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 13 (2005), s. 431-439
 22. EWANGELIA jako potwierdzenie wszystkich praw człowieka / Walther Ruspi ; tł. Franciszek Mickiewicz // Communio. - 2004, nr 3, s. 16-32 *
 23. FILOZOFIA praw człowieka : prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony / Marek Piechowiak. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999. - 412 s. ; 24 cm
 24. FILOZOFIA praw człowieka : prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony / Marek Piechowiak // Roczniki Nauk Prawnych. - 2002, z. 1, s. 307-309
 25. FILOZOFIA praw człowieka i antropologia / Władysław Maria Grabski // Phaenomena. - T. 3 (1996), s. 61-75
 26. FILOZOFIA praw człowieka w prognozach społeczeństw wychowujących i koncepcjach oświaty ustawicznej przełomu XX-XXI w. / Władysław Maria Grabski // Z Doświadczeń Pedagoga. - 1999, nr 3/4, s. 7-19
 27. FUNDAMENTALNE prawa człowieka - refleksja w kontekście ludzkiej godności / Bogusław Drożdż // Perspectiva. - 2007, nr 1, s. 48-61
 28. GODNOŚĆ, wolność i prawa człowieka / Jan Pazgan // Perspectiva. - 2004, nr 1, s. 109-116
 29. GODNOŚĆ i prawa człowieka : (ideowe i normatywne źródła przepisu art. 30 Konstytucji) / Jerzy Zajadło // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 3 (1998), s. 53-62
 30. GODNOŚĆ osoby ludzkiej jako norma / Franciszek Janusz Mazurek // Społeczeństwo. - 1995, nr 4, s. 753-776
 31. GRANICE władzy : wybrane problemy praw i wolności człowieka / Bogusława Bednarczyk. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2001. - 277 s. ; 21 cm
 32. HISTORIA i filozofia praw człowieka / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - 169 s. ; 24 cm
 33. HISTORIA Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka a spór uniwersalizm - relatywizm / Jerzy Zajadło // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 15 (2006), s. 519-533
 34. INNI - to także my : rzecz o prawach człowieka, mniejszościach narodowych i uchodźcach / [aut. Jarosław Ruszewski]. - Suwałki : Centrum Aktywności Społecznej "Pryzmat", 2004. - 135 s. : il. ; 22 cm
 35. INSTYTUCJE ochrony prawnej w państwach europejskich / Izabela Malinowska // Świat i Polityka. - 2002, nr 1/2, s. 55-76
 36. INTERNET a prawa człowieka / Przemysław Gulda // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 13 (2005), s. 208-219
 37. JEDNOSTKA - jej prawa człowieka / Adam Łopatka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Oficyna Wydawnicza, 2002. - 242 s. ; 25 cm
 38. JEDNOSTKA jako podmiot w prawie międzynarodowym a prawa człowieka / Robert Andrzejczuk // Roczniki Nauk Prawnych. - 1999, z. 1, s. 79-109
 39. KAROLA Wojtyły filozofia osoby ludzkiej jako podstawa obrony praw człowieka / Alfred M. Wierzbicki // Roczniki Filozoficzne. - T. 56, nr 1 (2008), s. 315-328 *
 40. KARTA Praw Podstawowych - polskie obiekcje / Anna Wyrozumska // Sprawy Międzynarodowe. - 2007, nr 4, s. 59-88 *
 41. KARTA Praw Podstawowych Unii Europejskiej : próba oceny / Gerardo del Pozo Abejon ; tł. [z hisz.] Grzegorz Ostrowski // Communio. - 2003, nr 3, s. 34-51 *
 42. KARTA Praw Podstawowych w systemie ochrony praw człowieka w prawie Unii Europejskiej / Małgorzata Kożuch // Arcana. - 2007, nr 6, s. 47-51 *
 43. KILKA uwag o godności i prawach człowieka na tle prawa karnego / Juliusz Niekrasz. - [Warszawa : b. w., 1986]. - 7 s. ; 23 cm
 44. KOMPAS - edukacja o prawach człowieka w pracy z młodzieżą // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 18-24 *
 45. KONCEPCJA normatywna europejskiego prawa praw człowieka / Cezary Mik. - Toruń : "Comer", 1994. -316 s. ; 24 cm
 46. KONSTYTUCJONALIZACJA ekonomicznych i socjalnych praw człowieka / Aniela Dylus // Przegląd Powszechny. - 1996, nr 12, s. 329-335
 47. KONSTYTUCYJNE wskazania podmiotów praw człowieka / Anna Młynarska-Sobaczewska // Studia Prawno-Ekonomiczne. - T. 70 (2004), s. 49-69
 48. KONTAKTY z ludźmi "innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. Bogumiła Kosek-Nita i Danuta Raś. - Wyd. 2 popr. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - 172 s. ; 24 cm. - (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 88). - Bibliogr. przy rozdz. *
 49. KONTROLA wdrażania umów międzynarodowych dotyczących społecznych praw człowieka : (nowe procedury) / Joanna Maciejewska // Państwo i Prawo. - 2008, z. 5, s. 63-75 *
 50. KONWENCJA Europejska o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolnościach / Frédéric Sudre ; z fr. przeł. Maciej Szepietowski i Ewa Lemieszonek. - Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 1993. - 87 s. ; 20 cm
 51. KONWENCJA genewska i prawa człowieka / Roman Wieruszewski // Z Obcej Ziemi. - Nr 13 (2001), s. 8-11 *
 52. KOŚCIELNY porządek prawny a podstawowe prawa człowieka : (szczególnie prawo do wolności religijnej) / Heinrich J. F. Reinhardt ; tł. z niem. Ryszard Sztychmiler // Roczniki Nauk Prawnych. - T. 5 (1995), s. 5-15
 53. KOŚCIÓŁ katolicki a prawa człowieka / Karl Graf Ballestrem ; tł. Lucjan Balter // Communio. - 2008, nr 3, s. 86-110 *
 54. KOŚCIÓŁ o prawach człowieka i miejscu kobiet w życiu publicznym : ewolucja stanowiska / Małgorzata Chrząstowska // Teologia Praktyczna. - T. 4 (2003), s. 201-211
 55. LEKCJA języka [angielskiego] - lekcją praw człowieka / Marzanna Pogorzelska // Języki Obce w Szkole. - 2008, nr 3, s. 97-100 *
 56. MATKI z Placu Mayo - żądania pamięci, sprawiedliwości i prawdy wobec łamania praw człowieka w przeszłości / Joanna Cichecka // Studia Socjologiczne. - 2006, nr 3, s. 37-66, bibliogr. *
 57. MIĘDZY bezpieczeństwem a prawami człowieka : kilka uwag na temat stosowania klauzul wyłączających nadanie statusu uchodźcy w dobie zagrożenia terroryzmem / Barbara Mikołajczyk // Prawo Międzynarodowe Publiczne. - T. 1 (2006), s. 95-108
 58. MIĘDZYNARODOWA ochrona praw człowieka / Zbigniew Resich. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 168 s. ; 21 cm
 59. MIĘDZYNARODOWA ochrona praw człowieka / Janusz Symonides. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1977. - 404 s. ; 20 cm
 60. MIĘDZYNARODOWA ochrona praw człowieka : materiały do studiów nad prawem międzynarodowym / Mieczysława Zdanowicz. - Białystok : "Temida 2", 1994. - 34 s. ; 21 cm
 61. MIĘDZYNARODOWA ochrona praw człowieka : zarys / Tadeusz Sokołowski. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. - 169 s. ; 24 cm
 62. MIĘDZYNARODOWE prawo praw człowieka : zarys / Adam Łopatka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1998. - 261 s. ; 21 cm
 63. MONITORING praw człowieka / [aut. Marek Nowicki, Zuzana Fialova i in.]. - Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2000. - 243 s. : il. ; 24 cm
 64. NATURA praw człowieka : strasburskie standardy ich ochrony / Andrzej Redelbach. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2001. - 399 s. ; 25 cm
 65. NAUCZANIE Praw Człowieka w szkole metodą projektów : (teoria, praktyka, ewaluacja zajęć) / oprac. Jerzy Liszewski. - Słupsk : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1998. - 42 s. : 1 faks., rys. ; 21 cm
 66. NIEKTÓRE aspekty ochrony praw człowieka / Henryk Skorowski // Saeculum Christianum. - 1995, nr 1, s. 241-256
 67. NOWA koncepcja praw człowieka / Rocco Buttiglione ; tł. Alicja Legutko-Dybowska // Więź. - 2008, nr 2-3, s. 62-71 *
 68. NOWE polskie prawo karne w świetle europejskich standardów w zakresie ochrony praw człowieka / Piotr Hofmański. - Warszawa : Centralny Zarząd Służby Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości, 1997. - 72 s. ; 24 cm
 69. O PRAWACH człowieka : idee, instytucje, praktyka / Roman Kuźniar. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN , 1992. - 164 s. ; 17 cm. - (Leksykon Demokracji). - Bibliogr.
 70. O PRAWACH człowieka krytycznie / Tomasz A. Makarewicz // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 41 (2006), s. 73-75 *
 71. O PRAWACH rzeczywistych i pozornych / [z ros. tł. Ryszard Czerwiński, Stefan Gajda]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1977. - 215 s. ; 20 cm
 72. O PRZESTRZEGANIU praw człowieka i obywatela w PRL / materiał zebrali i oprac. Ludwik Cohn [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo im. Konstytucji 3 Maja, 1980. - 269 s. ; 20 cm
 73. O TOLERANCJI we współczesnej demokracji liberalnej / Iwona Jakubowska-Branicka // Znak. - 2005, nr 12, s. 97-120 *
 74. O ŹRÓDŁACH treści praw człowieka / Krzysztof Wroczyński // Człowiek w Kulturze. - Nr 11 (1998), s. 161-176
 75. OBRONA życia człowieka zadaniem i wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców / Antoni Zięba // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 9-12
 76. OBYWATELSKOŚĆ i prawa człowieka / Jevgen Zacharov ; tł. Katarzyna Kotyńska // Przegląd Polityczny. - Nr 59 (2003), s. 126-129 *
 77. OCHRONA praw człowieka / Zbigniew Hołda. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1996. - 56 s. ; 24 cm
 78. OCHRONA praw człowieka : studium z zakresu ochrony prawnej przed ingerencjami w prawa uczestników procesu karnego / Piotr Hofmański. - Białystok : "Temida 2", 1994. - 339 s. ; 21 cm
 79. OCHRONA praw człowieka i wolności ekonomicznych w Unii Europejskiej / [red. Bogusław Pezowicz]. -Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2006. - 92 s. ; 24 cm
 80. OCHRONA praw człowieka jako naczelna zasada konstytucyjna demokratycznego państwa / Izabela Oleksiewicz // Przegląd Prawa Publicznego. - 2007, nr 7/8, s. 39-50
 81. OCHRONA praw człowieka w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej / Renata Sonnenfeld. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 1993. - 18 s. ; 21 cm
 82. OCHRONA praw człowieka w Europie : szkic zagadnień podstawowych / Leszek Leszczyński, Bartosz Liżewski. - Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba, 2008. - 156 s. ; 24 cm
 83. OCHRONA praw człowieka w jednoczącej się Europie / Mariusz Heler // Państwo i Społeczeństwo. -2003, nr 4, s. 171-175
 84. OCHRONA praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego / Ryszard Sztychmiler. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. - 275 s. ; 24 cm
 85. OCHRONA praw człowieka w prawie karnym Unii Europejskiej / Joanna Banach-Gutierrez // Prokuratura i Prawo. - 2007, nr 1, s. 126-139
 86. OCHRONA praw człowieka w prawie międzynarodowym / Zbigniew Resich. - [Warszawa] : Uniwersytet Warszawski, 1973. - 182 s. ; 23 cm
 87. OCHRONA praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna Michałowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. - 400 s. ; 24 cm
 88. OCHRONA praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej na tle standardów europejskich / Kinga Machowicz. - Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008. - 258 s. ; 24 cm
 89. OCHRONA praw człowieka w świecie : praca zbiorowa / pod red. Leszka Wiśniewskiego. - Bydgoszcz ; Poznań : "Branta", 2000. - 383 s. ; 21 cm
 90. OCHRONA praw jednostek w prawie Wspólnot Europejskich / Adam Łazowski // Sprawy Międzynarodowe. - 2004, nr 1, s. 137-141 *
 91. OCHRONA praw jednostki / pod red. Zdzisława Brodeckiego. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2004. - 708 s. ; 24 cm
 92. OCHRONA prywatności w prawie cywilnym : (koncepcja sfer a prawo podmiotowe) / Mikołaj Wild // Państwo i Prawo. - 2001, z. 4, s. 54-72 *
 93. OD antyku do współczesności : nasze europejskie korzenie : (propozycja metodyczna dla klasy 6) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 1, s. 55-68 *
 94. OD mitów do renesansu praw społecznych człowieka / Franciszek Janusz Mazurek // Człowiek w Kulturze. - Nr 11 (1998), s. 99-126
 95. OD praw obywatelskich do praw człowieka - dylematy ewolucji polskiego systemu ochrony praw człowieka / Roman Wieruszewski // Studia Prawnicze. - 2002, z. 2, s. 5-18
 96. ODKRYWAMY Prawo Humanitarne / Izabela Podsiadło-Dacewicz, Boris Poleganow // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7-8, s. 15-28 *
 97. ODPOWIEDZIALNOŚĆ odszkodowawcza państwa za naruszenie praw człowieka / Robert Andrzejczuk // Roczniki Nauk Prawnych. - 2005, nr 2, s. 77-85
 98. OPIEKA dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka : zagadnienia wybrane / Jan Sandorski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006. - 431 s. ; 21 cm
 99. PAKTY Praw Człowieka w procesie edukacji : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Stech, Bronisława Ratuś. - Zielona Góra : [Instytut Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej], 1994. - 144 s. ; 21 cm
 100. PIEKŁO Środka : Chiny a prawa człowieka / Krzysztof Łoziński. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskie, [2000]. - 116 s. : il., 3 mapy ; 21 cm
 101. PODRĘCZNIK dla prowadzących lekcje na temat praw człowieka / [wersja ostateczna została przygot. przez Kasię Sękowską i in.]. - Poznań : Stowarzyszenie "Jeden Świat", 2003. - 54 s. : il. ; 24 cm
 102. PODSTAWOWE prawa człowieka w prawie wewnętrznym a pakty praw człowieka / Anna Michalska. -Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1976. - 292 s. ; 21 cm
 103. PODSTAWOWE prawa jednostki i ich sądowa ochrona / red. nauk. Leszek Wiśniewski. - Warszawa : Wydaw. Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1997. - 260 s. ; 24 cm
 104. PODSTAWY prawne i instytucjonalne współpracy Unii Europejskiej z Radą Europy w dziedzinie ochrony praw człowieka / Małgorzata Górska // Forum Europejskie. - Nr 11 (2006), s. 74-87
 105. POJEDNANIE i wielokulturowość : podróż ku odkryciu praw człowieka / Jerzy J. Smolicz ; tł. Jan Kłos // Roczniki Nauk Społecznych. - T. 31, z. 1: Socjologia, katolicka nauka społeczna, politologia (2003), s. 7-20*
 106. POKÓJ, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Tadeusz Jałmużna, Ryszard Rosa. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, 2006. - 218 s. : il. ; 24 cm
 107. POLSKA w obronie praw człowieka / Zbigniew Resich. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1978. - 164 s. ; 20 cm
 108. POLSKIE problemy ustrojowe : (konstytucja, źródła prawa, samorząd terytorialny, prawa człowieka) / Andrzej Bałaban. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - 154 s. ; 21 cm
 109. POSTĘPOWANIE nakazowe w polskim procesie karnym a ochrona praw człowieka / Czesław Paweł Kłak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 558 s. ; 21 cm
 110. POSZANOWANIE godności człowieka - "klucz" pedagogicznego autorytetu / Alicja Żywczok // Chowanna. - R. 49, t. 1 (2006), s. 70-84, bibliogr. *
 111. POTRZEBY ludzkie a prawa człowieka / Piotr Kowalski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - 204 s. ; 21 cm
 112. POWOŁANIE i zaangażowanie : prawa człowieka, feminizm, chrześcijaństwo / Małgorzata Chrząstowska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2005. - 237 s. : il. ; 24 cm
 113. PRAWA, wolności i obowiązki człowieka i obywatela w nowej polskiej konstytucji / red. nauk. Zdzisław Kędzia. - Poznań : Poznańskie Centrum Praw Człowieka, 1990. - 190 s. ; 24 cm
 114. PRAWA człowieka / Stanisław Jasionek. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" : WAM, 2004. - 115, [2] s. ; 20 cm. - (Biblioteka Pedagogiki Religijnej)
 115. PRAWA człowieka / Witold Mackiewicz // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 41 (2006), s. 57-72 *
 116. PRAWA człowieka : deklaracje i rzeczywistość / Kazimierz Gieroń. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981. - 164 s. ; 19 cm
 117. PRAWA człowieka - fakt realny czy subiektywne odczucie jednostek? / Julia Maria Jaskólska // Człowiek w Kulturze. - Nr 13 (2000), s. 127-136
 118. PRAWA człowieka : geneza, historia i zaangażowanie chrześcijańskie / Francesco Compagnoni // Społeczeństwo. - 2002, nr 5, s. 648-653
 119. PRAWA człowieka : geneza, koncepcje, ochrona / pod red. Bogusława Banaszaka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1993. - 181 s. ; 21 cm
 120. PRAWA człowieka: komu przysługują i czego dotyczą? : scenariusz zajęć z języka polskiego dla kl. 3 gimnazjum / oprac. Anna Rajczakowska // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 11, s. XI *
 121. PRAWA człowieka : mikrotezaurus / Ewa Chmielewska-Gorczyca // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 1998, nr 2, s. 116-121
 122. PRAWA człowieka : model prawny / [red. nauk. Roman Wieruszewski]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. - 1040 s. ; 25 cm
 123. PRAWA człowieka: podstawa czy wyzwanie dla współczesnego prawa stanowionego? / Andrzej Szostek // Rejent. - 2001, nr 2, s. 30-46
 124. PRAWA człowieka : poradnik nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Katarzyny Koszewskiej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. - 318 s. ; 30 cm . - Bibliogr. przy rozdz. *
 125. PRAWA człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2006. - 519 s. ; 21 cm *
 126. PRAWA człowieka : wprowadzenie, wybór źródeł / w oprac. Krzysztofa Motyki. - Wyd. 3. - Lublin : "Morpol", 2001. - 376 s. ; 21 cm
 127. PRAWA człowieka : wybór dokumentów międzynarodowych / oprac. i przekł. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Cezary Mik. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - 252 s. ; 24 cm
 128. PRAWA człowieka a globalizacja / Radosław S. Czarnecki // Dziś. - R. 15 (2004), s. 114-120
 129. PRAWA człowieka a humanistyczne podejście w nauczaniu języka angielskiego [w liceum] / Joanna Kosowska // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 93-98, bibliogr. *
 130. PRAWA człowieka a normatywne podstawy ochrony dziedzictwa kultury / Kamil Zeidler // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 13 (2005), s. 338-352
 131. PRAWA człowieka a nowa Konstytucja RP : wybrane zagadnienia stosowania i ochrony / Małgorzata Byrska [i in.]. - Warszawa : Biuro Trybunału Konstytucyjnego. Zespół Analiz, 1998. - 100 s. ; 21 cm
 132. PRAWA człowieka a prawa zwierząt / Andrzej Majewski // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 13 (2005), s. 58-78
 133. PRAWA człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. -Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - 374 s. ; 24 cm
 134. PRAWA człowieka czyli "Okruchy życia" w demokracji / Jean-Bernard Marie ; [tł. z ang. Elżbieta Petrajtis O'Neill]. - Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka : "Exit", 1994. - 65 s. ; 21 cm
 135. PRAWA człowieka i bunt kobiet / Bronisław Baczko ; tł. Wiktor Dłuski // Res Publica Nowa. - 2003, nr 7, s. 87-103
 136. PRAWA człowieka i etyka w stosunkach międzynarodowych / Anna M. Solarz // Polski Przegląd Dyplomatyczny. - 2007, nr 1, s. 63-89
 137. PRAWA człowieka i ich ochrona / Grażyna Michałowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 148 s. ; 21 cm
 138. PRAWA człowieka i ich ochrona międzynarodowa / Izabela Malinowska. - Warszawa : "Elipsa", 2004. -106 s. ; 21 cm
 139. PRAWA człowieka i ich realizacja w ustroju socjalistycznym i kapitalistycznym. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1979. - 214 s. ; 21 cm
 140. PRAWA człowieka i stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar // Sprawy Międzynarodowe. - 1998, nr 3, s. 25-58 *
 141. PRAWA człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu / Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. - 327 s. ; 24 cm
 142. PRAWA człowieka jako świecka transcendencja / Katarzyna Filutowska // Edukacja Filozoficzna. - Vol. 42 (2006), s. 67-84 *
 143. PRAWA człowieka jako zwycięstwo kultury nad naturą / Robert Andrzejczuk // Roczniki Nauk Prawnych. - 2006, nr 2, s. 51-61
 144. PRAWA człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia / Robert Andrzejczuk. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskieg, 2004. - 332 s. ; 24 cm
 145. PRAWA człowieka przed Trybunałem w Strasbourgu / Piotr Hofmański. - Białystok : "Temida 2", 1993. - 70 s. ; 21 cm
 146. PRAWA człowieka w działaniu : dobre praktyki w policji / Maria Niełaczna. - Warszawa : Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2007. - 64 s. ; 21 cm
 147. PRAWA człowieka w edukacji obywatelskiej / Małgorzata Rutkowska-Paszta. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 71 s. : rys. ; 24 cm
 148. PRAWA człowieka w edukacji obywatelskiej / Małgorzata Rutkowska-Paszta // Kwartalnik Edukacyjny. - 1999, nr 3, s. 78-80
 149. PRAWA człowieka w islamie / Nabiha Hussain Saleh // Problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 6, s. 21-22 *
 150. PRAWA człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła : (od papieża Leona XIII do papieża Jana Pawła II) / Franciszek Janusz Mazurek // Roczniki Nauk Społecznych. - T. 22-23, z. 1: Nauki społeczno-ekonomiczne (1994/1995), s. 385-388 *
 151. PRAWA człowieka w państwie ekologicznym / red. Remigiusz Sobański. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, 1998. - 347 s. ; 21 cm
 152. PRAWA człowieka w polityce zagranicznej / Agnieszka Bieńczyk-Missala // Sprawy Międzynarodowe. - 2003, nr 3, s. 88-115 *
 153. PRAWA człowieka w Polsce / pod red. nauk. Adama Łopatki. - Warszawa : "Interpress", 1980. - 192 s. ; 21 cm
 154. PRAWA człowieka w polskiej polityce zagranicznej po 1989 roku / Agnieszka Bieńczyk-Missala. -Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005. - 335 s. ; 24 cm
 155. PRAWA człowieka w Stanach Zjednoczonych / red. nauk. Longin Pastusiak. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985. - 423 s. ; 20 cm
 156. PRAWA człowieka w systemach prawnych Wspólnot i Unii Europejskiej / Jarosław Sozański. -Warszawa ; Poznań : Polskie Wydawnictwo Prawnicze Iuris, 2005. - 371 s. ; 21 cm
 157. PRAWA człowieka w systemie norm międzynarodowych / Anna Michalska. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 428 s. ; 21 cm
 158. PRAWA człowieka w systemie prawa krajowego / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. -Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006. - 157 s. : il. ; 24 cm
 159. PRAWA człowieka w świetle koncepcji praw podmiotowych / Robert Andrzejczuk // Roczniki Nauk Prawnych. - T. 17 (2007), s. 25-33
 160. PRAWA człowieka w Unii Europejskiej / Izabela Malinowska. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2005. - 144 s. ; 20 cm
 161. PRAWA człowieka we współczesnej dyplomacji państw / pod red. Kazimierza Lankosza, Pawła Czubika. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - 124 s. ; 24 cm
 162. PRAWA człowieka we współczesnym nauczaniu Kościoła katolickiego / Stanisław Skobel // Łódzkie Studia Teologiczne. - [T.] 10 (2001), s. 131-138
 163. PRAWA człowieka wyznacznikiem tożsamości międzynarodowej Unii Europejskiej / Marta Kołodziejczyk // Sprawy Międzynarodowe. - 2006, nr 2, s. 78-98 *
 164. PRAWA i obowiązki mniejszości narodowych w Europie / Norbert Wons // Roczniki Nauk Społecznych. - T. 33, z. 1: Socjologia, katolicka nauka społeczna, politologia (2005), s. 85-111, bibliogr. *
 165. PRAWA i powinności człowieka : scenariusz zajęć dla klasy 4 / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, s. 12 *
 166. PRAWA i wolności człowieka / pod red. Andrzeja Rzeplińskiego. - Warszawa : Agencja Reklamowo-Handlowa Exit, 1993. - 142 s. ; 24 cm *
 167. PRAWA i wolności człowieka / Małgorzata Talarczyk // Magazyn Szkolny. - 2005, nr 10, s. 9-12 *
 168. PRAWA i wolności człowieka : scenariusze lekcji dla szkół średnich i podstawowych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Stawowy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996. - 216 s. : il. ; 24 cm
 169. PRAWA i wolności człowieka w edukacji : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Rosy. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2004. - 210 s. : tab. ; 24 cm
 170. PRAWA i wolności człowieka w systemie Rady Europy / wybór i oprac. Beata Bocian, Maria Ożóg-Radew. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2004. - 203 s. ; 21 cm
 171. PRAWA i wolności człowieka w systemie Unii Europejskiej / wybór i oprac. Mariusz Dobijański. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006. - 133 s. : il. ; 21 cm
 172. PRAWA i wolności socjalne w Konstytucji RP : zagadnienia systemowe / Elżbieta Morawska // Kwartalnik Prawa Publicznego. - 2006, nr 2, s. 229-252
 173. PRAWA jednostki a prawo karne : praca zbiorowa / pod red. Marka P. Wędrychowskiego. - Warszawa : Instytut Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego, 1995. - 104 s. ; 21 cm
 174. PRAWA jednostki i systemy ich ochrony / Bogusław Banaszak. - Wrocław : "Kolonia", 1995. - 184 s. ; 24 cm
 175. PRAWA mniejszości w Unii Europejskiej na tle ochrony praw człowieka / Jarosław Sozański. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 2002. - 224 s. ; 25 cm
 176. PRAWA naturalne - prawa człowieka - wymiar sprawiedliwości : Polacy wobec Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Andrzej Redelbach // Stosunki Międzynarodowe. - 2001, nr 3/4, s. 272-275
 177. PRAWA nie narodzonego człowieka / Inka Słodkowska // Więź. - 1997, nr 3, s. 10-13 *
 178. PRAWA obywatelskie ludzi starych w Polsce a europejskie deklaracje praw człowieka : ekspertyza Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego / Małgorzata Halicka, Wojciech Pędich, Barbara Szatur-Jaworska // Praca Socjalna. - 1996, nr 3, s. 3-50
 179. PRAWA osoby ludzkiej podstawą życia społecznego w świetle nauczania Kościoła / Tadeusz Borutka. -Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2000. - 140 s. ; 21 cm
 180. PRAWA społeczne człowieka - prawa podmiotowe czy jałmużna państwowa? / Franciszek Janusz Mazurek // Ethos. - 1995, nr 4, s. 41-50 *
 181. PRAWA uchodźców w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych aktach prawnych : cz. 2 / Piotr Sendecki // Palestra. - 2001, nr 7/8, s. 60-68
 182. PRAWA uchodźców w świetle europejskiej konwencji praw człowieka i innych aktów prawnych : cz. 1 / Piotr Sendecki // Palestra. - 2001, nr 5/6, s. 59-66
 183. PRAWA zasadnicze a prawa człowieka we wspólnotowym systemie prawnym / Jarosław Sozański. -Warszawa ; Poznań : "Iuris", 2003. -342 s. ; 21 cm
 184. PRAWNE i strukturalne ograniczenia ochrony praw człowieka w Polsce w latach 1990-2004 - wybrane uwagi / Jarosław Sozański // Wiek XXI. - 2004, nr 3, s. 175-196
 185. PRAWNOMIĘDZYNARODOWY obowiązek państw nauczania praw człowieka / Janusz Symonides // Stosunki Międzynarodowe. - 2001, nr 3/4, s. 57-71
 186. PRAWO człowieka do uczestniczenia w kierowaniu sprawami publicznymi : standardy międzynarodowe i ich realizacja w Polsce / Tadeusz Fuks. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995. - 71 s. ; 21 cm
 187. PRAWO człowieka do zdrowego środowiska / Franciszek Janusz Mazurek // Człowiek i Przyroda. - Nr 15/16 (2002/2003), s. 141-156
 188. PRAWO człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie / Tomasz Sienkiewicz. - Lublin : Polihymnia, 2004. - 216 s. ; 24 cm
 189. PRAWO do ingerencji czy prawo do pomocy humanitarnej? / Sylvie Bukhari ; tł. Małgorzata Tryc-Ostrowska // Communio. - 1996, nr 4, s. 54-67 *
 190. PRAWO do oświaty w krajach socjalistycznych / Władysław Maria Grabski. - Warszawa : Instytut Krajów Socjalistycznych Polskiej Akademii Nauk, 1985. - 209 s. ; 21 cm
 191. PRAWO do pracy w Europejskiej Karcie Społecznej na tle prawa międzynarodowego / Jerzy Wratny // Polityka Społeczna. - 1995, nr 11/12, s. 1-8 *
 192. PRAWO do tajemnicy dziennikarskiej a dowód prawdy na tle europejskich standardów ochrony praw człowieka / Stanisław Waltoś // Państwo i Prawo. - 1996, z. 4/5, s. 139-146 *
 193. PRAWO do wolności myśli, sumienia i religii / Adam Łopatka. - Warszawa : "Scholar", 1995. - 86 s. ; 24 cm
 194. PRAWO głosu i różnicy a podmiotowość : praca zbiorowa / pod red. Marii Nowickiej-Kozioł. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2002. - 148 s. *
 195. PRAWO i medycyna : ochrona praw jednostki a dylematy współczesnej medycyny / Marek Safjan. -Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. - 280 s. ; 21 cm
 196. PRAWO naturalne i prawo pozytywne jako podstawa konstytucyjnych praw człowieka / Piotr Tuleja // Ethos. - 1999, nr 1/2, s. 200-212
 197. PROBLEMATYKA praw człowieka / Henryk Skorowski. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2005. - 374 s. ; 21 cm
 198. PROBLEMATYKA praw człowieka w świetle przygotowania zawodowego i działalności policji / Krzysztof Droliński // Przegląd Policyjny. - 2003, nr 1, s. 130-140
 199. PROGRAM "Odkrywamy prawo humanitarne" / [na podst. programu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oprac. Eleonora Jankowska Poleganow, Boris Poleganow ; tł. z ang. Konrad Wirkowski]. - Warszawa : ADAM, 2002. - 39 s. ; 29 cm *
 200. PRZECIWDZIAŁANIE patologiom w administracji i biznesie w oparciu o prawa człowieka / Andrzej Bałandynowicz // Prokuratura i Prawo. - 2005, nr 7/8, s. 7-20
 201. PRZYRODZONA i niezbywalna godność człowieka jako wartość konstytucyjna / Grzegorz Pyzik // Horyzonty Wychowania. - 2007, nr 12, s. 175-184
 202. REALIZACJA praw człowieka w socjalizmie / Kazimierz Gieroń. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986. -31 s. ; 21 cm
 203. REFORMA traktatowego systemu ochrony praw człowieka / Roman Wieruszewski // Sprawy Międzynarodowe. - 2003, nr 3, s. 36-61 *
 204. ROLA materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki / pod red. Zbigniewa Leońskiego. - Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1998. - 150 s. ; 24 cm
 205. ROZWÓJ idei praw człowieka / Stanisław Pamuła // Homo Dei. - 1995, nr 4, s. 59-66
 206. RÓWNE traktowanie w życiu społecznym : wybrane zagadnienia prawa europejskiego i polskiego / Paweł Filipek, Łukasz Połatyński, Natalia Żytkiewicz. - Kraków : Ośrodek Praw Człowieka Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - 114 s. ; 21 cm
 207. RÓŻNI - równi : program edukacyjny : podręcznik dla prowadzących lekcje na temat praw człowieka / [wersja ostateczna została przygotowana przez Kasię Sękowską i in.]. - Poznań : "Jeden Świat", 2003. - 54 s. *
 208. SĄDOWA i pozasądowa ochrona praw człowieka (praw zasadniczych) we Wspólnotach Europejskich / Jarosław Sozański // Przegląd Sądowy. - 2003, nr 6, s. 23-29
 209. SĄDY a ochrona praw człowieka / Andrzej Redelbach. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - 515 s. : 2 wykr. ; 21 cm
 210. SCENARIUSZ zajęć zintegrowanych dla klasy III szkoły podstawowej o prawach człowieka / Radosław Szymański // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1-2, s. 248-253 *
 211. SPOŁECZEŃSTWO wielokulturowe a prawa człowieka / Łukasz Krzyżanowski // Alma Mater. - Nr 76/77 (2005/2006), s. 65-67
 212. STATUS prawny jednostki w państwie współczesnym : studium teoretyczno-prawne / Walenty Makar. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1989. - 132 s. ; 21 cm
 213. STUDENCI w obronie praw człowieka / Urszula Dawidowska // Administracja Publiczna. - 2004, nr 2, s. 176-179
 214. SYSTEM ochrony praw człowieka / Bogusław Banaszak [i in.]. - Kraków : "Zakamycze", 2003. - 355 s. ; 23 cm
 215. SYSTEM ochrony prawnej praw jednostki w Unii Europejskiej / Andżelika Leja // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - Z. 8 (2006), s. 567-584
 216. SYSTEM prawnomiędzynarodowej ochrony praw człowieka a klasyczne prawo międzynarodowe / Krzysztof Czubocha // Saeculum Christianum. - 2006, nr 1, s. 197-207
 217. ŚLADAMI Ehrlicha : do Pawła Włodkowica po naukę o prawach człowieka / Tadeusz Jasudowicz. - Toruń : "Comer", 1995. - 206 s. ; 24 cm
 218. TERRORYZM a prawa człowieka / Wojciech Stankiewicz // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 13 (2005), s. 455-470
 219. UDZIAŁ organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w sądowym postępowaniu cywilnym / Teresa Misiuk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 260 s. ; 18 cm
 220. UNIA Europejska i prawa człowieka / Jean-Luc Chabot ; tł. z fr. Tadeusz Żeleźnik // Społeczeństwo. - 2001, nr 1, s. 27-43
 221. UNIWERSALIZACJA praw człowieka - początek drogi / Teresa Astramowicz-Leyk // Szkice Humanistyczne. - 2006, nr 3/4, s. 19-30
 222. UNIWERSALNY system ochrony praw i wolności człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych / wybór i oprac. Beata Bocian, Maria Ożóg-Radew. - Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2003. - 186 s., [1] s. tabl. luz. ; 21 cm
 223. UWAGI na temat horyzontalnego oddziaływania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka / Paweł Bachmat // Państwo i Prawo. - 2001, z. 10, s. 79- 91 *
 224. UWARUNKOWANIA realizacji koncepcji uniwersalizmu praw człowieka / Katarzyna Barcikowska-Gruchalska // Sprawy Międzynarodowe. - 2003, nr 3, s. 62-87 *
 225. WARTOŚĆ ludzkiego życia [w nauczaniu Jana Pawła II] / Barbara Skrzypkowska // Wychowawca. - 2003, nr 10, s. 28 *
 226. WKŁAD organizacji pozarządowych w promocję i ochronę praw człowieka / Magdalena Symonides, Janusz Symonides // Stosunki Międzynarodowe. - 2004, nr 1/2, s. 9-24
 227. WOLNOŚCI i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja. -Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008. - 232 s. ; 24 cm
 228. WOLNOŚCI i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce / pod red. Leszka Wiśniewskiego. -Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 2006. - 300 s. ; 24 cm
 229. WOLNOŚCI i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne / Jerzy Oniszczuk. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - 376 s. ; 24 cm
 230. WPŁYW praw człowieka na wymiar sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Redelbach // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 1999, z. 2, s. 23-46
 231. WSPÓŁCZESNE wyzwania wobec praw człowieka / Zdzisław Kędzia // Sprawy Międzynarodowe. - 2003, nr 3, s. 5-35 *
 232. WYBÓR polskich aktów prawnych z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka / oprac. Barbara Mikołajczyk. - Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Nauk Społecznych, 2004. - 210 s. ; 24 cm
 233. ZAGADNIENIA ochrony praw konstytucyjnych obywateli / pod red. Jana Iwanka. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - 132 s. ; 24 cm
 234. ZAGROŻENIA dla realizacji praw człowieka wynikające z prawa administracyjnego / Irena Lipowicz // Roczniki Nauk Społecznych. - T. 22-23, z. 1: Nauki społeczno-ekonomiczne (1994/1995), s. 355-364 *
 235. ZAKAZ tortur w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w świetle skarg kierowanych przeciwko Polsce / Adam Wiśniewski // Radca Prawny. - 2005, nr 6, s. 98-104
 236. ZAPOMNIANE laboratorium: wpływ Ameryki Łacińskiej na realizację idei ochrony praw człowieka / Mary Ann Glendon ; tł. [z ang.] Grzegorz Ostrowski // Communio. - 2003, nr 6, s. 120-132 *
 237. ZARYS prawa dla pedagogów społecznych / Anna Nowak. - Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, 2005. - 122 s. ; 24 cm . - Bibliogr. *
 238. ZBIOROWE prawa człowieka : analiza krytyczna koncepcji / Cezary Mik. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopoernika, 1992. - 271 s. ; 24 cm
 239. ZOBOWIĄZANIA międzynarodowe Polski a koncepcja przywrócenia kary śmierci / Katarzyna Bagan-Kurluta, Grażyna B. Szczygieł // Państwo i Prawo. - 2005, z. 1, s. 3-16 *


  PRAWA DZIECKA

 240. ADOPCJA formą realizacji prawa dziecka do życia w rodzinie / K. S. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 56-57 *
 241. AUTORYTET wychowawcy a prawo dziecka do wolności / Krzysztof Wolski // Studia nad Rodziną. - 1998, nr 2, s. 39-45
 242. CO może i co powinien nauczyciel w związku z prawami dziecka? / Ewa Tokarczyk // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 6, s. 15-18 *
 243. CZY uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej? / Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-23 *
 244. CZY w Polsce przestrzega się praw dziecka? / Elżbieta Palej // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 6-11 *
 245. DAWNO, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał... : scenariusz lekcji / Iwona Ambroziak, Ewa Piwczyk // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 28-29 *
 246. DOBRO dziecka w rodzinie / pod red. Lucyny Adamowskiej i Janiny Uszyńskiej-Jarmoc. - Białystok : Wydawnictwo Naukowe Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2005. - 249 s. : il. ; 20 cm
 247. DZIECKO : jego prawa człowieka / Adam Łopatka. - Warszawa ; Poznań : "Iuris", 2000. - 200 s. ; 21 cm
 248. DZIECKO a zagrożenia współczesnego świata / Jolanta Andrzejewska, Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 2, s. 49-50 *
 249. DZIECKO i jego prawa / Ewa Malesa // Forum Europejskie. - Nr 3 (2002), s. 53-55
 250. DZIECKO i jego środowisko : prawa dziecka - dziecko krzywdzone / pod red. Andrzeja Steciwko i Iwony Pirogowicz. -Wrocław : "Continuo", 2005. - 88 s., [4] k. tabl. kolor. : rys., wykr. ; 24 cm
 251. DZIECKO ma swoje prawa / Jowita Bednarska // Twoje Dziecko. - 1991, nr 2, s. 24-25
 252. DZIECKO również ma prawa / Małgorzata Talarczyk // Magazyn Szkolny. - Nr 1/295 (wrzesień 2006), s. 12-13 *
 253. DZIECKO w szkole / Lucyna Bojarska, Krzysztof Brzeziński, Tomasz Rek. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2006. - 140 s. ; 21 cm *
 254. DZIECKO wczoraj i dziś / Agnieszka Szarkowska // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 11, s. 15-16, 18 *
 255. EDUKACJA o prawach człowieka - problemy realizacyjne / Małgorzata Kozak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 10-18, bibliogr. *
 256. EUROPEJSKA Konwencja o wykonywaniu praw dzieci a prawo polskie / Andrzej Ryng, Robert Zegadło. // Rodzina i Prawo. - 2007, nr 1, s. 40-49
 257. EUROPEJSKA strategia w zakresie praw dziecka / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. - 1996, nr 4, s. 36-40 *
 258. EWOLUCJA praw dziecka a zjawisko krzywdzenia dzieci [od starożytności do współczesności - cd.] / Henryk Jeszke // Przyjaciel Dziecka. - 2005, nr 1-6, s. 13-17 *
 259. EWOLUCJA praw dziecka a zjawisko krzywdzenia dzieci [od starożytności do współczesności] / Henryk Jeszke // Przyjaciel Dziecka. - 2004, nr 7-12, s. 12-15 *
 260. GDZIE w tym wszystkim prawa dziecka? / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 12-14 *
 261. HANDEL dziećmi : wybrane problemy / red. Zbigniew Lasocik, Maryla Koss, Łukasz Wieczorek. -Warszawa : Ośrodek Badań Handlu Ludźmi, 2007. - 231 s. ; 24 cm
 262. HUMANIŚCI o prawach dziecka / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : "Impuls", 2000. - 132 s. ; 24 cm
 263. INSTYTUCJONALIZACJA małych dzieci w Europie / [aut.] Kevin Browne [i in.] // Dziecko Krzywdzone. - Nr 15 (2006), s. 16-22, bibliogr. *
 264. JAK badać dzieciństwo i prawa dziecka? / Anna Rosner // Przegląd Historyczny. - 2005, z. 2, s. 339-348*
 265. JAK mówić o prawach dziecka / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 19-21 *
 266. JAKIE prawa mają dzieci? / M. Żytko // Nowa Szkoła. - 1992, nr 3, s. 162-163 *
 267. KARTA Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu : Propozycja Rzecznika Praw Obywatelskich // Więź. - 2007, nr 11-12, s. 66 *
 268. KONSTYTUCJA a prawa dziecka / Bogusław Śliwerski // Społeczeństwo Otwarte. - 1997, nr 2, s. 35-40 *
 269. KONWENCJA o prawach dziecka / Teresa Astramowicz-Leyk // Szkice Humanistyczne. - 2006, nr 1/2, s. 29-41 *
 270. KONWENCJA o prawach dziecka : analiza i wykładnia : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Smyczyńskiego. - Poznań : "Ars Boni et Aequi", 1999. - 481 s. ; 23 cm
 271. KONWENCJA o Prawach Dziecka : geneza i znaczenie / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 3-7 *
 272. KONWENCJA o prawach dziecka : wybrane zagadnienia prawne i socjalne. - [Warszawa] : Polski Komitet UNICEF, 1994. - 260 s. ; 28 cm
 273. KONWENCJA Praw Dziecka = (Convention on the Rights of the Child) / Organizacja Narodów Zjednoczonych ; [tł. z ang.]. - Kraków : "Impuls", 1993. - 32 s. ; 21 cm
 274. KONWENCJA Praw Dziecka - konkurs / Barbara Kawa, Monika Żmuda // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 14-17 *
 275. KSZTAŁCENIE pedagogów w zakresie ochrony praw dziecka / Ewa Kantowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 39-40 *
 276. MAM prawo! czyli Nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać! / Grzegorz Kasdepke. - Warszawa : National Geographic : G+J RBA, 2007. - 102 s. : il. kolor. ; 22 cm
 277. MIĘDZYNARODOWA konwencja o prawach dziecka / [red. zespół Mieczysław Lejman i in.]. - Częstochowa : Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, 2000. - 39 s. ; 21 cm
 278. MIĘDZYNARODOWA ochrona dziecka / Marian Balcerek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - 271 s. : 2 wykr. ; 21 cm
 279. MIĘDZYNARODOWA ochrona praw dziecka. - Warszawa : "Żak" : przy współpr. Polskiego Komitetu UNICEF, 1996. - 64 s. ; 21 cm
 280. MIĘDZYNARODOWA ochrona praw dziecka w Polsce w zakresie kształcenia / Marian Ochmański // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - T. 20 (2000), s. 17-31
 281. MODEL pomocy kompleksowej [działalność Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie na rzecz dzieci niepełnosprawnych] / Krystyna Kobel-Buys // Prawa Dziecka. - 2007, nr 2, s. 5-8 : il. *
 282. MOJE prawa : scenariusz lekcji obywatelskiej dla uczniów klas 3, 4, 5, 6 / Bożena Ledwoń // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2006, nr 2, s. 43-45, bibliogr. *
 283. MONTAŻ słowno-muzyczny poświęcony prawom dziecka / Anna Zawadzka // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 22-24 *
 284. NA straży praw dziecka / Paweł Jaros ; rozm. przepr. Alicja Basta // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, wkładka s. 6-8 *
 285. NAUCZ się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz imprezy szkolnej dla klas 4-6 / Elżbieta Czegus // Klanza w Szkole. - 2004, nr 1, s. 33-36 *
 286. NAUCZYCIELE o prawach dziecka / Kosek-Nita Bogumiła, Raś Danuta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 7, s. 15-16 *
 287. O (NIEWIELKIEJ) użyteczności prawa dla ochrony uczuć / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 3-10 *
 288. O PRAWA dziecka / [red. z. Ewa Kolasińska]. - Warszawa : Polska Agencja Prasowa, 1987. - 105 s. : fot., wykr. ; 30 cm
 289. O PRAWACH dziecka całkiem poważnie / Elżbieta Czyż ; rozm. przepr. Anna Staszewska // Niebieska Linia. - 2001, nr 4, s. 16-18 *
 290. O PRAWACH dziecka i jego miejscu w systemie pomocy społecznej / Katarzyna Chrąściel // Praca Socjalna. - 2008, nr 5, s. 18-36 *
 291. O TYM warto wiedzieć [prawa dzieci niepełnosprawnych a prawodawstwo Unii Europejskiej] / Józef Bogdaszewski // Przyjaciel Dziecka. - 2004, nr 1-6, s. 48-51 *
 292. O ZGODNOŚCI polskiego ustawodawstwa karnego z Protokołem Dodatkowym do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii / Eleonora Zielińska // Dziecko Krzywdzone. - 2005, nr 12, s. 47-59 *
 293. OCHRONA dziecka przed wyzyskiem w polskim prawie karnym na tle postanowień konwencji o prawach dziecka / Olga Sitarz // Prokuratura i Prawo. - 2004, nr 7/8, s. 34-52
 294. OCHRONA dziecka w świetle Konwencji Praw Dziecka / E. Kantowicz // Nowa Szkoła. - 1991, nr 6, s. 335-339 *
 295. OCHRONA praw dzieci : część 1 / oprac. i wyboru dokonał Henryk Jeszke // Przyjaciel Dziecka. - 2008, nr 1-6, s. 19-20 *
 296. OCHRONA praw dziecka : w kontekście działalności UNICEF / Ewa Kantowicz. - Warszawa : "Żak", [1996]. - 189 s. ; 21 cm
 297. OCHRONA praw dziecka po przystąpieniu do Unii Europejskiej / Paweł Jaros // Przyjaciel Dziecka. - 2004, nr 7-12, s. 10-11 *
 298. OCHRONA praw dziecka w Europie Środkowej i Wschodniej / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 56-58 *
 299. OCHRONA praw dziecka w polskim prawie karnym na tle postanowień Konwencji o prawach dziecka / Olga Sitarz. - Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004. - 250 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2218) . - Bibliogr. *
 300. OCHRONA praw dziecka w prawie międzynarodowym i jego realizacja w Polsce / Halina Górecka, Magdalena Górecka. - Olsztyn ; Kraków : "Q-Forum" : Fundacja "Dziecięce Listy do Świata", 2001. -337 s. : il. ; 21 cm
 301. OCHRONA praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 59-63 *
 302. OCHRONA praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej : (dziecko, rodzina, państwo) / Marek Andrzejewski. -Kraków : "Zakamycze", 2003. - 321 s. ; 21 cm
 303. OCHRONA wolności sumienia i wyznania dziecka w polskim prawie karnym / Olga Sitarz // Problemy Prawa Karnego. - Nr 25 (2004), s. 9-15
 304. ORGANIZACJE pozarządowe o przestrzeganiu praw dziecka w RP / Halina Górecka // Pedagogika Społeczna. - 2005, nr 3, s. 95-106, bibliogr. *
 305. PEDAGOGICZNE aspekty Paktów Praw Człowieka i Konwencji Praw Dziecka : założenia i rzeczywistość / red. naukowa Maria Jakowicka, Krystyna Stech. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000. - 354 s. : il. ; 24 cm
 306. PODSTAWOWE prawa dziecka troską duszpasterską / Antoni Misiaszek. -Pelplin : "Bernardinum", 1996. - 150 s. ; 21 cm
 307. POLSKIE tradycje w ustanawianiu praw dziecka / Ewa Berkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 46-50 *
 308. POSTAWY wobec stosowania kar fizycznych wobec dzieci w krajach Europy Wschodniej : raport z badań / Monika Sajkowska // Dziecko Krzywdzone. - Nr 15 (2006), s. 48-70 *
 309. PRAWA dzieci / zebrał i oprac. Dobiesław Barczyński. - Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. - 52 s. ; 21 cm
 310. PRAWA dzieci niepełnosprawnych / Henryk Jeszke // Przyjaciel Dziecka. - 2003, nr 7-12, s. 27-30 *
 311. PRAWA dzieci ulicy w działalności KKWR / Wiesław Kołak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 1, wkładka s. 4-5 *
 312. PRAWA dzieci w edukacji / Stuart Hart [i in.] ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. - 254 s. : tab. ; 25 cm. - (Pedagogika)(Biblioteka Współczesnych Problemów Edukacji). - Bibliogr. *
 313. PRAWA dziecka / Marian Balcerek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 584 s. ; 21 cm
 314. PRAWA dziecka / oprac. Małgorzata Talarczyk // Magazyn Szkolny. - Nr 8/278 (2005), s. 8-10, bibliogr.*
 315. PRAWA dziecka / Eugen Verhellen ; tł. z ang. Krzysztof Kruszewski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 59-75 *
 316. PRAWA dziecka : deklaracje i rzeczywistość / red. Jadwiga Bińczycka. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 1999. - 269 s. ; 24 cm
 317. PRAWA dziecka : refleksja teologiczno-moralna / Jerzy Bajda // Studia nad Rodziną. - 2000, nr 1, s. 33-45
 318. PRAWA dziecka : refleksje nauczyciela gimnazjum / Danuta Glomba, Elżbieta Moryc // Nowa Szkoła. - 2001, nr 7, s. 36-38 *
 319. PRAWA dziecka : refleksje z doświadczeń w pracy rzecznikowskiej / Henryk Jeszke // Przyjaciel Dziecka. - 2003, nr 1-6, s. 9-11 *
 320. PRAWA dziecka : scenariusz zajęć w klasie III / Beata Brygider // Życie Szkoły. - 2000, nr 8, s. 489-491 *
 321. PRAWA dziecka : teoria i praktyka / materiały zebrali i oprac. Ewa Markowska-Gos, Hubert Sommer, Wiesława Walc. - Rzeszów : Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. - 244 s. : tab., wykr. ; 24 cm
 322. PRAWA dziecka : wartość i norma, a nie kodeks praw / Ewa Bąk // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 10, s. 32-36 *
 323. PRAWA dziecka : wybrane aspekty / red. Izabela Marczykowska [et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. - 333 s. : il. ; 24 cm
 324. PRAWA DZIECKA : zestawienie bibliograficzne / Joanna Kantyka // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 6, s. 18-22 *
 325. PRAWA dziecka : zestawienie tematyczne w wyborze / Joanna Polaszczyk. - Piekary Śląskie : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2004. - 5 s. - 14/2004 *
 326. PRAWA dziecka a szkoła / Wiesława Walc // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 16-24 *
 327. PRAWA dziecka a świat polityki / Alicja Grześkowiak // Wychowawca. - 2000, nr 12, s. 14-17 *
 328. PRAWA dziecka chorego a przemoc instytucjonalna w placówkach zdrowia publicznego / Bibiana Mossakowska // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 16-19 *
 329. PRAWA dziecka i normy / Izabella Mulak // Społeczeństwo Otwarte. - 1996, nr 5, s. 42-47 *
 330. PRAWA dziecka przed sądem : część 1 / Jacek A. Świeca // Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 26-28, bibliogr. *
 331. PRAWA dziecka to też prawo / Renata Flis // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 42-43 *
 332. PRAWA dziecka w Europie - w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań / Ryszard Majer // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 3, s. 28-32 *
 333. PRAWA dziecka w Konstytucji RP / Radosław Krajewski // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 12, s. 21-22 *
 334. PRAWA dziecka w międzynarodowych deklaracjach i konwencjach / Bożena Adamus // Nowe w Szkole. - 2002, nr 10, s. 2-4, bibliogr. *
 335. PRAWA dziecka w opinii studiującej młodzieży / Wiesława Walc // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 2, s. 11-17
 336. PRAWA dziecka w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na tle polskiego prawa karnego / Olga Sitarz // Dziecko Krzywdzone. - 2007, nr 4, s. 59-72, bibliogr. *
 337. PRAWA dziecka w pedagogice Celestyna Freineta / Marzenna Magda // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 1/2, s. 29-32 *
 338. PRAWA dziecka w polskiej szkole / Wiesława Walc // W: SZKOŁA w nauce i praktyce edukacyjnej / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006 . - Bibliogr. przy rozdz. - T. 2. - S. 417-426 *
 339. PRAWA dziecka w sytuacji ubiegania się o status uchodźcy / Barbara Mikołajczyk // Państwo i Prawo. - 2004, nr 7, s. 88-99 *
 340. PRAWA dziecka w świetle "Konwencji o prawach dziecka" / Remigiusz Krajewski // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 16-18, bibliogr. *
 341. PRAWA dziecka w wychowaniu rodzinnym : aspekty filozoficzne, pedagogiczne i prawne / Renata Matysiuk. - Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. - 382 s. ; 24 cm
 342. PRAWA i obowiązki dziecka w konstytucjach wybranych państw europejskich / Jacek Potulski // Gdańskie Studia Prawnicze. - T. 13 (2005), s. 79-96
 343. PRAWA i wolności dziecka na gruncie polskiego systemu prawodawczego : wybrane zagadnienia / Barbara Łuczyńska, Rita Kościuszkiewicz-Kupiec // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 59/60 (2006/2007), s. 127-146
 344. PRAWO dziecka do akceptacji, szacunku i przyjaznego porozumiewania się z rodzicami : (chcemy dzieci chcianych i kochanych przez mądrych i odpowiedzialnych wychowawczo rodziców) / Władysław Dykcik // W: ROZWÓJ i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : konteksty edukacyjne i prawne / pod red. Zenona Gajdzicy. - Kraków : Impuls, 2007. - (Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych ; t. 3). - S. 153-169 *
 345. PRAWO dziecka do godnego życia / Hanna Czerwińska // Remedium. - 2003, nr 2, s. 1-3 *
 346. PRAWO dziecka do pieczy zastępczej a prawo do życia w rodzinie / Marek Andrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 4, s. 6-11 *
 347. PRAWO dziecka do rodziny w orzecznictwie ETPC : [cz. 1] / Sylwia Łakoma // Prawa Dziecka. - 2007, nr 3, s. 10-12 *
 348. PRAWO dziecka do swobodnej wypowiedzi / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 30-33 *
 349. PRAWO dziecka do tajemnicy / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 17-20 *
 350. PRAWO dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - 316 s. : il. ; 24 cm . - Bibliogr. przy rozdz. *
 351. PRAWO dziecka do zdrowia / Marzena Kostka // Przyjaciel Dziecka. - 2005, nr 7-12, s. 10-12 *
 352. PRAWO dziecka do życia i godnego wychowania - uwarunkowania prawne, religijne i społeczne / Hanna Bzdak. - Szczecin : "Ottonianum" : "Albatros", 2000. - 196 s. ; 21 cm
 353. PRAWO nieletniego do rzetelnego procesu przed sądami rodzinnymi / Artur Mudrecki. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2008. - 185 s. : il. ; 24 cm
 354. PROBLEM metafizycznego uzasadnienia praw człowieka / Juan Miguel Palacios ; tł. z hisz. Jarosław Merecki // Ethos. - 1999, nr 1-2, s. 119-131
 355. PROTOKOŁY dodatkowe do konwencji o prawach dziecka / Anna Natalia Schulz // Studia Prawnicze. - 2002, z. 3, s. 121-148
 356. REALIZACJA praw dziecka w pedagogicznej rzeczywistości / Wiesława Walc // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. 87-102 *
 357. REALIZACJA prawa dziecka do zdrowia w Polsce w świetle inicjatyw europejskich / Janusz Szymborski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 9-13 *
 358. RODZICIELSKIE uprawnienia do karcenia fizycznego a prawa dziecka / Marek Heine // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1995, nr 2, s. 31-35 *
 359. RZECZNICTWO i monitoring praw dziecka w 30 powiatach na terenie Polski : (raport z badań) / Barbara Głowacka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1-2, s. 42-55 *
 360. RZECZNICTWO praw dziecka w Polsce / pod red. Stanisława Leszka Stadniczeńko. - Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002. - 128 s. : il. ; 24 cm
 361. RZECZYWISTOŚĆ praw dziecka w rodzinie / Anna Kwak, Andrzej Mościskier. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2002. - 201 s. - Bibliogr. *
 362. SAVE the Children - światowy ruch na rzecz ochrony praw dzieci / Łukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. - Nr 4 (2003), s. 121-124 *
 363. SZANSA na rozwiązanie [dziecko z ADHD w szkole] / Lucyna Bojarska // Prawa Dziecka. - 2007, nr 1, s. 8-11
 364. SZKOŁA Praw Człowiek a : prawa dziecka / Elżbieta Czyż. - Warszawa : Helsińska Fundacja Praw Człowieka: "Exit", 1999. - 44 s. ; 23 cm *
 365. URZĄD Rzecznika Praw Dziecka // Remedium. - 2001, nr 10, wkładka s. V *
 366. UWAGI o stanie przestrzegania praw dziecka / oprac. Biuro Rzecznika Praw Dziecka // Remedium. - 2002, nr 12, s. 21-23 *
 367. WYCHOWAWCY o prawach dziecka / Jolanta Podolak-Zając // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 104-121 *
 368. WYMIARY dzieciństwa : problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. naukową Jadwigi Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : "Impuls", 2005. - 208 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. *
 369. WYRÓWNAĆ szanse rozwoju [ochrona praw dzieci niepełnosprawnych w systemie Rady Europy] / Henryk Jeszke // Przyjaciel Dziecka. - 2004, nr 1-6, s. 44-47 *
 370. Z DZIEJÓW praw dziecka / Edyta Bartkowiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 275-277 *
 371. Z PERSPEKTYWY praw człowieka (część I) [prawa dziecka] / Anna Staszewska // Niebieska Linia. - 2001, nr 2, s. 16-18 *
 372. Z PERSPEKTYWY praw człowieka : część II [prawa dziecka] / Anna Staszewska // Niebieska Linia. - 2001, nr 3, s. 22-24 *
 373. Z POSZANOWANIEM praw dzieci i rodziców / Józef Augustyn // Wychowawca. - 2004, nr 9, s. 16-20 *
 374. Z SERCEM i rozumem [prawa dziecka] / Maja Ignasiak // Przyjaciel Dziecka. - 2005, nr 7-12, s. 5-7 *
 375. ZADANIA szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 56-58*
 376. ZNAJOMOŚĆ i respektowanie praw dziecka w wybranych typach rodzin - z badań własnych / Dagna Łęcka // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 6, s. 15-17 *
 377. ZNAM swoje prawa : (konkurs szkolny na temat praw dziecka) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 18-19 *


  PRAWA UCZNIA

 378. CZY uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 14-15 *
 379. CZY wiek ucznia ma znaczenie? / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 37-41 *
 380. DZIEŃ z rzecznikiem praw ucznia / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 44-47 *
 381. GDZIE są granice praw ucznia? / Grzegorz Gołębiewski // Przegląd Oświatowy. - 2006, nr 11, s. 8 *
 382. JAKIE prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? : (scenariusz 2-godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej - klasa V) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 17-19 *
 383. JAKO uczeń mam prawo... : propozycja zajęć na temat praw ucznia / Ewa Piwczyk, Iwona Ambroziak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 16-17 *
 384. PRAWA człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. - 121 s. ; 21 cm. - (Rodzice, Szkoła, Uczeń) *
 385. PRAWA człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2008. - 119 s. ; 21 cm. - (Rodzice, Szkoła, Uczeń) *
 386. PRAWA dzieci w edukacji / Stuart Hart [i in.] ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006. - 254 s. : il. ; 25 cm
 387. PRAWA dziecka a prawa ucznia / Bogumiła Stokłosa // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 1, s. 14-19
 388. PRAWA dziecka i prawa ucznia w świadomości nauczycieli / Wiesława Walc // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 1, s. 3-13
 389. PRAWA ucznia: wartość czy zagrożenie? / Andrzej Gracki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 48-49, bibliogr. *
 390. PRAWA ucznia i prawa dziecka w edukacji obywatelskiej / Marianna Jaksim // Wiadomości Historyczne. - 2001, nr 2, s. 79-81 *
 391. PRAWA ucznia w systemie edukacji / Jan Tatarowicz // Drama. - Z. 4 (1992), s. 5-6 *
 392. PRAWA ucznia w szkole / Elżbieta Socha // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1-2, s. 77-86, bibliogr. *
 393. PRAWA ucznia w szkole / Małgorzata Talarczyk // Magazyn Szkolny. - 2006, nr 11-12/293-294 (lipiec-sierpień 2006), s. 14-15 *
 394. PRAWA ucznia w szkole na przykładzie prawa do prywatności / Beata Bocian // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 30-39 *
 395. PRAWA ucznia w teorii i praktyce / Rafał Osiński // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 32-33, s. 8-9, 31 *
 396. PRAWO w szkole, czyli katastrofa moralna / Tomasz A. Winiarczyk // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 16, s. 7, 13 *
 397. RIGHTS of Dyslexic Children in Europe = PRAWA uczniów z dysleksją w Europie / Marta Bogdanowicz, H. Alan Sayles ; [tł. Alicja Kasica]. - Gdańsk : "Harmonia", 2004. - 155 s. : il. ; 21 cm *
 398. RZECZNICY praw ucznia - czyli mity i fakty / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 12, s. 44-48 *
 399. SŁABE strony statutu szkoły, czyli o prawach ucznia... / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 47-51 *
 400. TYRANIA praw ucznia / Dariusz Zalewski // Cywilizacja. - Nr 4/5 (2003), s. 124-132
 401. UCZNIOWIE i nauczyciele nie mają równych praw [prawa ucznia] / Wojciech Baryluk // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 28-34 *
 402. WOLNOŚĆ i prawa ucznia / Mieczysław Sawicki // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 23 *

* pozycje oznaczone "gwiazdką" dostępne w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach