Warunki zapisu do biblioteki

 1. Do biblioteki mogą zapisać się następujące osoby:
  1. nauczyciele i nauczyciele akademiccy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w województwie śląskim oraz zamieszkali poza obrębem województwa śląskiego, a pracujący lub dokształcający się na terenie województwa śląskiego;
  2. nauczyciele emerytowani;
  3. studenci uczelni śląskich;
  4. studenci innych uczelni zamieszkali na terenie województwa śląskiego;
  5. słuchacze szkół pomaturalnych znajdujących się na terenie województwa śląskiego;
  6. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku uczniów niepełnoletnich odpowiedzialność za wypełnianie zobowiązań wobec biblioteki ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia);
  7. osoby zamieszkałe lub zatrudnione na terenie województwa śląskiego:
   • pracownicy naukowi instytutów i innych zakładów naukowych,
   • pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy zatrudnieni poza resortem edukacji narodowej,
   • kuratorzy sądowi,
   • pracownicy resortu kultury,
   • pracownicy administracji państwowej i samorządowej związanej z resortem edukacji;
  8. inne osoby doskonalące się i poszerzające własną wiedzę.
 2. Warunkiem zapisu do biblioteki jest
  • okazanie przez:
  1. nauczycieli (w tym emerytowanych) oraz osoby wymienione w § 1 ust. 2 pkt g) i h) Regulaminu – ważnego dokumentu tożsamości;
  2. studentów i słuchaczy szkół pomaturalnych – ważnego dokumentu tożsamości i indeksu, w przypadku indeksów elektronicznych – ważnej legitymacji studenckiej;
  3. uczniów – ważnej legitymacji szkolnej;
  • podpisanie zobowiązania czytelniczego (w przypadku osób niepełnoletnich zobowiązanie podpisuje rodzic/opiekun prawny nieletniego), zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu oraz oświadczenie o prawdziwości podanych przez Czytelnika danych osobowych (wzór w Załączniku nr 2 do Regulaminu).
 3. W momencie zapisu pobieramy opłatę w wysokości 5 zł za wydanie karty bibliotecznej.
 4. Istnieje możliwość zdalnej rejestracji konta poprzez katalog online biblioteki (formularz rejestracyjny).